Eko­no­misk otro­het

Wellness (Aftonbladet) - - RELATIONER -

SI­TU­A­TION: Man är in­te upp­rik­ti­ga mot varand­ra. En gör av med be­tyd­ligt mer än vad som sägs, på shop­ping, spel el­ler sport, el­ler änd­rar prislap­par på det man har köpt. En häm­tar hem en saf­tig bonus från job­bet, men be­hål­ler peng­ar­na för sig själv, pen­sions­spa­rar i hem­lig­het el­ler är in­te är­lig med kre­di­ter och skul­der.

KONFLIKTRISK: Var­je stark och kär­leks­full re­la­tion ba­se­rar sig på hund­ra­pro­cen­tig tillit. Eko­no­misk otro­het är ock­så otro­het, slår mot själ­va grund­va­len i re­la­tio­nen och le­der till för­lo­rad tillit.

SPAR­TE­RA­PEU­TENS RÅD: All­ra bäst blir det om den som är eko­no­miskt otro­gen ta­lar om det: ”Vi mås­te pra­ta om en sak. Jag skäms jät­te­myc­ket och mår då­lig av det här, men nu är peng­ar­na bor­ta. Hjälp, vad ska vi gö­ra?” Om man ou­tar sin otro­het finns al­la möj­lig­he­ter för att tilli­ten ska kun­na åter­upp­byg­gas, så vå­ga pra­ta, hur pin­samt och skam­ligt det än känns. An­led­ning­en till att man är rädd för att er­kän­na är ju att man är oro­lig för att part­nern ska bli arg och sä­ga ”Då vill jag in­te ha dig läng­re”. Men ris­ken att hen läm­nar dig är stör­re om du in­te be­rät­tar om din otro­het, för an­ting­en kom­mer det fram el­ler så kän­ner part­nern en miss­tro som hen in­te kan sät­ta fing­ret på men som skju­ter er isär. Om du vet att din part­ner är eko­no­miskt otro­gen, så kon­fron­te­ra: ”Jag vet att du har ett eget spar­kon­to. Men vi kan in­te ha eko­no­misk otro­het om vi ska ha en kär­leks­full re­la­tion.” Räds­lan för att kon­fron­te­ra har sam­ma grund här – man är rädd att part­nern ska läm­na. Tro­li­gen hän­der det in­te. Men om du in­te tar i äm­net är det hund­ra pro­cent check på att ni gli­der isär. När sa­ken är up­pe på bor­det, job­ba till­sam­mans med det. ”Okej, vi har haft otro­het i vår fa­milj och be­hö­ver lä­ka det.” Det fun­kar in­te om ba­ra den ena ska gö­ra job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.