En Spa­ra och en Slö­sa

Wellness (Aftonbladet) - - RELATIONER -

SI­TU­A­TION: En vill hål­la hårt i peng­ar­na, in­te slö­sa peng­ar på tax­ire­sor och re­stau­rang­be­sök och vill gär­na spa­ra så myc­ket som möj­ligt. Den and­ra tyc­ker att peng­ar är till för att le­vas upp. Kans­ke till och med shop­par en mas­sa klä­der men tar in­te an­svar för var­i­från peng­ar­na ska kom­ma. En an­nan va­ri­ant är att den ena upp­le­ver att den and­ra är en Slö­sa, fast käns­lan in­te ens har re­ell grund.

KONFLIKTRISK: Man pri­o­ri­te­rar helt oli­ka i li­vet, kan in­te för­stå hur den and­ra tän­ker och ham­nar i stän­di­ga kon­flik­ter kring det­ta.

SPAR­TE­RA­PEU­TENS RÅD: En del tyc­ker att det är my­sigt att det finns många siff­ror på bank­kon­tot, me­dan den and­ra in­te tyc­ker att det spe­lar nå­gon roll om det finns två el­ler tre nol­lor där – det är ju ba­ra nol­lor. Det finns oli­ka va­ri­an­ter på hur man kan lö­sa det här. En va­ri­ant är att ni kom­mer över­ens om hur myc­ket ni ska spa­ra och spen­de­ra – säg 2 000 kro­nor ­var­de­ra i må­na­den. En an­nan va­ri­ant är att man split­tar på ge­men­sam­ma kost­na­der, som hy­ra och mat, och se­dan får man gö­ra vad sjut­ton man vill för res­ten. Men pra­ta gär­na om var­för det ena el­ler and­ra tän­ket är vik­tigt för dig. Var­för är det vik­tigt för dig att få kö­pa nya klä­der? ”Jag kän­ner mig ful, bär på en del själv­hat och lind­rar det ge­nom att för­sö­ka bli snyg­ga­re” el­ler ”Jag får ab­sti­nens an­nars”. Var­för vill du spa­ra? ”Jag kän­ner mig otrygg om vi in­te har en buf­fert, är rädd att vi ska ham­na på ga­tan. Räds­lan kans­ke in­te ens är re­a­lis­tisk, men den är stark hos mig.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.