SKOR­PI­O­NEN Vik­tigt väg­val

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du bru­kar va­ra snabb att fat­ta be­slut och sä­ker på di­na mål och am­bi­tio­ner, men just nu är det in­te rik­tigt så. Du står in­för ett myc­ket vik­tigt väg­val och själ­va be­sluts­pro­ces­sen är näs­tan li­ka vik­tig som be­slu­tet. Där­för mås­te det få ta tid. Skyn­da lång­samt, och låt in­te and­ra män­ni­skors åsik­ter på­ver­ka dig. Om krop­pen mår bra är det lät­ta­re att väl­ja rätt, så var no­ga med kost och mo­tion. Det är lätt hänt att man väl­jer bort sun­da va­nor när tan­kar­na kret­sar kring and­ra sa­ker. Du mår bra av att trä­na, men ris­ken finns att du of­ta skju­ter upp pas­set än­då. Att trä­na till­sam­mans med vän­ner hjäl­per.

Ok­to­bers sista da­gar kan ly­sa upp he­la vin­tern. Un­na dig en rik­tigt stor­sla­gen upp­le­vel­se just där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.