Du har bra flyt

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det hän­der myc­ket un­der den här pe­ri­o­den. Du får rik­tigt fi­na möj­lig­he­ter att ut­veck­las. Det kan be­ro på att du får ett nytt jobb, att du stu­de­rar el­ler att du ploc­kar upp en ny hob­by. Vad du än väl­jer så har du nä­ra till fram­gång. Un­der ­ok­to­ber spe­lar din charm och för­må­ga att byg­ga nät­verk in, i no­vem­ber, där­e­mot, hand­lar det om ren ta­lang. Men fram­åt och upp­åt tar du dig he­la ti­den. And­ra tror på dig och det stär­ker ditt själv­för­tro­en­de. I grupp or­kar du mer och det blir ro­li­ga­re. Tes­ta gär­na en ny trä­nings­form till­sam­mans med vän­ner. Bra för dem ock­så.

24–25/11 är du max­i­malt ener­gisk och här pas­sar det per­fekt med en täv­ling, ett eve­ne­mang el­ler en även­tyr­lig re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.