Pepp­ning be­hövs

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du be­hö­ver be­kräf­tel­se. När du får ­be­röm och kom­pli­mang­er blir du in­spi­re­rad och då or­kar du sat­sa rik­tigt hårt, oav­sett om det gäl­ler trä­ning el­ler din kar­riär. Olyck­ligt­vis hän­der det att and­ra in­te ger dig den po­si­ti­va feed­back som du bå­de för­tjä­nar och be­hö­ver. För att und­vi­ka att tap­pa far­ten kan du be­lö­na dig själv i stäl­let, men det gäl­ler att väl­ja smar­ta ­be­lö­ning­ar. Bäst fun­ge­rar sa­ker som du be­hö­ver för att kom­ma än­nu läng­re, till ­ex­em­pel ny ut­rust­ning. Du be­hö­ver nå­gon som pep­par dig och som stän­digt är ste­get fö­re, om det är en PT el­ler en rik­tigt hur­tig kom­pis kvit­tar.

Runt 19/10 är det per­fekt med nå­got som ger hös­ten li­te glit­ter och charm. En stor fest till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.