VÄ­DU­REN Bygg upp lång­samt

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Ivan­li­ga fall har du ing­et emot snab­ba ryck och plöts­li­ga för­änd­ring­ar, men just un­der den här pe­ri­o­den kan det bli li­te för myc­ket. I värs­ta fall drab­bas du av en käns­la av att stän­digt ham­na på ef­ter­käl­ken, och det i sin tur kan le­da till att du stres­sar med allt för att hin­na ikapp. Ta ett djupt an­de­tag i stäl­let och kör ditt ra­ce. Bry dig in­te om vad and­ra gör och und­vik att mä­ta di­na fram­gång­ar mot de­ras. Slut­re­sul­ta­tet är vik­ti­ga­re än kort­sik­ti­ga ­seg­rar.

Att styr­ke­trä­na är det som ger mest, sär­skilt i ok­to­ber. Men maxa in­te, bygg hell­re lång­samt. För­sik­tig­het lö­nar sig.

Den 11/11 står stjär­nor­na så till att du prak­tiskt ta­get snubb­lar rakt in i het pas­sion och även­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.