OX­EN Var­dags­trä­na

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

För en gångs skull be­hö­ver du in­te tän­ka så myc­ket på hur du pri­o­ri­te­rar. Du har mäng­der av ener­gi, sär­skilt i ok­to­ber. För det mesta känns det som om du fly­ger fram me­dan al­la and­ra rör sig i sni­gel­fart. En här­lig tid för per­son­lig ut­veck­ling och nya kun­ska­per, men det som kans­ke märks all­ra mest är di­na fy­sis­ka fram­steg. Pas­sa på att bli av med ef­ter­hängs­na ovanor, bätt­ra på for­men, var ute i fris­ka luf­ten så of­ta du kom­mer åt. And­ra tap­par ener­gi un­der den mör­ka års­ti­den, men in­te du. Det all­ra bäs­ta för for­men är var­dags­trä­ning­en. Ut­ma­na dig själv och hit­ta nya sätt att trä­na bå­de på job­bet och hem­ma.

Ok­to­bers sista da­gar pas­sar per­fekt för en re­sa el­ler nå­got an­nat som ger dig nya upp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.