STEN­BOC­KEN Sten­hård trä­ning

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

När du står in­för att er­öv­ra nå­got nytt så in­leds pro­ces­sen of­ta med en lång pe­ri­od av miss­nö­je och själv­kri­tik. Med stor san­no­lik­het är du på väg in i den fa­sen nu. Bäs­ta sät­tet att lind­ra det tris­ta med det­ta och skyn­da på ste­get in i det nya är att se till att krop­pen mår så bra det ba­ra går. En stark och välträ­nad, frisk kropp gör dig har­mo­nisk och ger dig or­ken du be­hö­ver för att fixa till res­ten. Så ju mer du skul­le vil­ja sit­ta och grubb­la, desto bätt­re är du om du trä­nar hårt i stäl­let. Sätt upp mål som du når re­la­tivt lätt, och så fort du når ett mål – sätt upp ett nytt. Du mår bäst när du ­lyc­kas of­ta.

Förs­ta vec­kan i ok­to­ber pas­sar fint för fest och glam. Un­na dig det lju­va li­vet, låt all­va­ret vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.