VAT­TU­MAN­NEN Tvinga in­te krop­pen

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det tar tid för dig att kom­ma i gång. In­tel­lek­tu­ellt är du skärpt, ener­gisk och mål­in­rik­tad men krop­pen sig­na­le­rar mest att den be­hö­ver lugn och ro. Klo­kast är att lyss­na. Fyll ok­to­ber med ak­ti­vi­te­ter som in­te krä­ver så myc­ket rent fy­siskt så kom­mer du i stäl­let att få en pigg och trä­nings­vil­lig kropp en bit in i no­vem­ber. Det är in­te ba­ra det bäs­ta för for­men och häl­san, ut­an gör det ock­så lät­ta­re att lyc­kas med vin­terns am­bi­tio­ner. Det är många spän­nan­de sa­ker på gång läng­re fram. Tvinga in­te krop­pen, om det är sof­fan som loc­kar i ok­to­ber så sitt i sof­fan. Vil­jan och or­ken kom­mer till­ba­ka snart.

20/11 är en bra dag för ett stort även­tyr. Ut­ma­na dig själv, gör nå­got som är helt obe­kant för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.