LE­JO­NET An­vänd di­na nät­verk

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det finns en risk för att ditt pri­vat­liv blir ­li­dan­de, för nu kör du hårt. Du vet att fle­ra av di­na dröm­mar är in­om räck­håll. I förs­ta hand hand­lar det om kar­riär och eko­no­mi men det kan ock­så hand­la om di­na fy­sis­ka för­må­gor. Du tror på att det lö­nar sig att sat­sa – och du har all­de­les rätt. Men för max­i­malt re­sul­tat be­hö­ver du ock­så kom­ma ihåg att det lö­nar sig att sam­ar­be­ta. An­vänd di­na ­nät­verk i stäl­let för att all­tid för­sö­ka lö­sa allt själv. Du kan fly­ga so­lo men det tar onö­digt lång tid.

Nyt­ti­ga va­nor är vik­ti­ga­re än hår­da pass. Sov till­räck­ligt, låt mål­ti­der­na ta tid, var ute i na­tu­ren of­ta. And­ra hal­van av ­no­vem­ber är som gjord för en re­sa till ­var­ma­re nej­der för att lad­da bat­te­ri­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.