KRÄF­TAN Lyss­na på dig själv

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Hit­tar du rätt tem­po kan du kom­ma hur långt som helst, men just un­der den­na pe­ri­od finns ris­ken att du kör på all­de­les för hårt. Ef­fek­ten kan bli för­säm­ra­de re­sul­tat, ska­dor och mis­sa­de möj­lig­he­ter. Du mås­te lyss­na på dig själv och va­ra är­lig, om det finns en sak du skul­le vil­ja upp­nå men du egent­li­gen in­te or­kar el­ler kan så vin­ner du på att er­kän­na det med en gång. Det finns and­ra mål som är in­om räck­håll. Självin­sikt är myc­ket vik­tigt. Att pra­ta ige­nom be­slut med vän­ner är ock­så smart. Frisk luft är bra, men att va­ra ut­om­hus när väd­ret är uselt kan där­e­mot va­ra en myc­ket då­lig idé. Trä­na in­ne i stäl­let.

5/11 be­hövs det ba­ra li­te flärd och glit­ter för att ska­pa en lyc­ko­käns­la som hål­ler i sig länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.