FIS­KAR­NA Kör hårt i ok­to­ber

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du lyc­kas bäst när det är du som styr och be­stäm­mer. Det gäl­ler i al­la tänk­ba­ra sam­man­hang, in­te ba­ra när du job­bar. Na­tur­ligt­vis or­sa­kar det en del su­ra mi­ner, sär­skilt från folk som är va­na vid att pe­ka med he­la han­den. Det stop­par in­te dig och du vin­ner fler kon­flik­ter än du för­lo­rar. I ditt yr­kes­liv dy­ker det ock­så upp en del nya möj­lig­he­ter, och fram­för allt får du nyt­ta av en ta­lang som du in­te har an­vänt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.