Äls­ka di­na ben!

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Svar­va be­nen med enk­la ba­lettin­spi­re­ra­de rö­rel­ser.

Långa ben må va­ra be­ro­en­de av di­na ge­ner, men star­ka ben kan du själv på­ver­ka.

DU BE­HÖ­VER IN­TE LÄNGTA TILL KUNGLIGA OPERAN för att vil­ja ha li­ka star­ka och smi­di­ga ben som en ba­lett­dan­sös. För att stär­ka och for­ma be­nen ut­an red­skap kan du kö­ra det här ef­fek­ti­va – och gra­ci­ö­sa – ben­pas­set som ett kom­ple­ment till din vanliga trä­ning, oav­sett om du an­nars spring­er, går på grupp­trä­ning, styr­ke­trä­nar el­ler kör det som din en­da trä­ning. Den är skon­sam och får fart på små musk­ler i he­la be­nen och föt­te­na som du an­nars kanske in­te an­vän­der så of­ta – det kom­mer du att kän­na da­gen ef­ter…

Du be­hö­ver en sta­dig stol och ett gum­mi­band (val­fritt, det går bra ut­an ock­så). Kör pas­set ett par el­ler tre gång­er i vec­kan, med minst en dag mel­lan. Bör­ja med 10 re­pe­ti­tio­ner av var­je öv­ning (om det in­te står nå­got an­nat). När du blir star­ka­re kan du läg­ga till ett el­ler två set. Det finns lät­ta­re al­ter­na­tiv på öv­ning­ar­na för dig som är väl­digt ovan och svå­ra­re al­ter­na­tiv för dig som är trä­nings­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.