And­ra sätt att pres­sa pul­sen

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Vis­sa ha­tar det, and­ra äls­kar det, alla be­hö­ver det – kon­di­tions­trä­ning. Men du be­hö­ver in­te springa, cyk­la el­ler sim­ma i tim­mar.

In­te nog med att hjär­tat blir star­ka­re om du kon­di­tions­trä­nar. Du blir smar­ta­re ock­så.

Hör du till dem som tyc­ker att det känns okej att smuss­la in li­te kon­di­tions­trä­ning mitt i styrke­pas­set, men får rys­ning­ar när du hör or­det löp­tur? Ing­en fa­ra, alla kan in­te gil­la allt.

De go­da ny­he­ter­na är att du in­te be­hö­ver springa för att boos­ta din kon­di­tion. Vill du bli bra på klas­sis­ka kon­di­tions­gre­nar som löp­ning, cyk­ling, sim­ning och rodd be­hö­ver du för­stås äg­na myc­ket tid åt just den gre­nen – men är det främst hjärt­häl­sa och ökad för­brän­ning du är ute ef­ter finns en rad al­ter­na­tiv som ger minst li­ka bra ef­fekt.

Kon­di­tions­trä­ning är näm­li­gen all slags trä­ning som stär­ker ditt hjär­ta och för­bätt­rar di­na hjärt- och kärl­funk­tio­ner. Det gäl­ler allt­så all trä­ning där musk­ler­na job­bar så att pul­sen ökar till minst 50 pro­cent av din max­puls (räk­na med om­kring 100 slag per mi­nut). Det kan va­ra den sor­tens trä­ning som ex­per­ter­na kal­lar ae­rob

– pass då du ligger på om­kring 65–85 pro­cent av din max­puls och musk­ler­na he­la ti­den har till­gång till sy­re – men även anae­rob trä­ning, som tunga lyft och sprin­ter där du job­bar så hårt du kan un­der kort tid. Det be­ty­der att en löp­tur på lun­chen el­ler ett spin­ning­pass räk­nas som kon­di­tions­trä­ning – li­ka­väl som en svet­tig kett­le­bell­cir­kel el­ler ett tungt styrke­pass.

Var­för är det då så vik­tigt att få in kon­di­tions­trä­ning i trä­nings­sche­mat? Jo, för att ett star­ka­re hjär­ta fix­ar att hål­la igång din kropp med mind­re an­sträng­ning och sän­ker din vi­lo­puls. På kö­pet för­bätt­ras di­na ko­les­te­rol­vär­den, lik­som krop­pens för­må­ga att bry­ta ner soc­ker – bland myc­ket an­nat. Är du över­vik­tig el­ler oträ­nad sät­ter i stort sett all kon­di­tions­trä­ning fart på din fett­för­brän­ning, me­dan du be­hö­ver trä­na hår­da­re för den ef­fek­ten om du re­dan är välträ­nad (men du kan fort­fa­ran­de dra nyt­ta av and­ra häl­so­för­de­lar som föl­jer med ex­em­pel­vis pro­me­na­der).

Svenska Lä­kar­säll­ska­pet re­kom­men­de­rar oss att va­ra fy­siskt ak­ti­va i minst 150 mi­nu­ter i vec­kan (mått­lig ak­ti­vi­tet med ökad puls och and­ning) el­ler att få in 75 mi­nu­ter högin­ten­siv ak­ti­vi­tet. El­ler en kom­bi­na­tion av des­sa två. Och det är väl det mins­ta du kan ge din kropp?

In­spi­ra­tion till din nya kon­di­tions­trä­ning kom­mer här!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.