Boos­ta hjär­nan

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Att trä­na är ett bomb­sä­kert sätt att bli smar­ta­re på, det vet forsk­ning­en i dag, till ex­em­pel över­läka­re i psy­ki­a­tri An­ders Han­sen som skri­vit boken Hjärn­stark. Dels så får vi fler hjärn­cel­ler (om det gör oss smar­ta­re är in­te helt klart) och dels får vi bätt­re kopp­ling­ar mel­lan hjär­nans oli­ka de­lar. Vi lär oss ock­så sa­ker lät­ta­re och är mind­re stres­sa­de, vil­ket ock­så gör att hjär­nan fun­ge­rar bätt­re. Och det här hän­der ome­del­bart när du har trä­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.