TRÄ­NA DIN HJÄR­NA

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Visst, det kan brän­na i di­na ben och lung­or när du spring­er, men löp­ning på­ver­kar hjär­nan minst li­ka myc­ket. Från att du be­stäm­mer dig för att snö­ra på dig skor­na tills att du har sprung­it klart din run­da. Myc­ket är men­talt. Så här kla­rar du dig ge­nom de tuf­fa stun­der­na i spå­ret, en­ligt fors­ka­re på Har­vard.

Vi­su­a­li­se­ra suc­cé

Idrot­ta­re som an­vän­der sig av vi­su­a­li­se­ring lyc­kas hål­la sig mer fo­ku­se­ra­de och blir men­talt bätt­re för­be­red­da på att kla­ra upp­gif­ten. In­nan du ger dig ut (och om ener­gin är ne­re vid fot­knö­lar­na), se dig själv springa med star­ka och späns­ti­ga kliv över mål­lin­jen el­ler runt kvar­te­ret.

Hit­ta ett mant­ra

Re­pe­te­ra ett ord el­ler en fras om och om igen. “Du har för­tjä­nat den här löp­tu­ren” el­ler “Av­slu­ta starkt” el­ler “Jag kan!”.

Le

Ja, till och med ett till­gjort le­en­de kan få job­bi­ga si­tu­a­tio­ner att kän­nas lät­ta­re, en­ligt fors­kar­na. Plus att du kom­mer att se trev­li­ga­re ut på de där bil­der­na som tas på dig när du spring­er lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.