HIT­TA DITT STEG

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Gol­fa­re läg­ger många år på att gö­ra sin sving per­fekt, men den ge­nom­snitt­li­ga lö­pa­ren har in­te ta­git så myc­ket som en en­da lek­tion för att sty­ra upp sitt löp­steg. Det är synd ef­tersom du har myc­ket att vin­na på att put­sa på löp­ste­get. Med rätt tek­nik kan du bli snab­ba­re och ste­get blir mer bi­o­me­ka­niskt kor­rekt, vil­ket be­ty­der att det är mer an­pas­sat till din kropp och allt­så mins­kar ris­ken att du ska­dar dig. Men ta in­te allt på en gång. Var­je löprun­da kan du fo­ku­se­ra på en ny tek­nik­de­talj. Då blir du till slut en bätt­re lö­pa­re, från topp till tå.

Bör­jan

Rik­ta föt­ter­na rakt fram. Tit­ta fram­åt och håll hu­vu­det rakt, tit­ta in­te ner el­ler upp.

Böj ar­mar­na så att du har 90 gra­der i arm­bågs­le­den.

Lu­ta fram­åt från vris­ter­na. Fäll in­te i höf­ten.

Knä­na är mju­ka.

När du spring­er

Sväng in­te med höf­ter­na från si­da till si­da. Du dan­sar in­te sal­sa just nu.

Pend­la med ar­mar­na fram­åt och bak­åt, in­te kor­sat över krop­pen.

Håll ax­lar­na av­slapp­na­de och sänk­ta.

Böj knä­na or­dent­ligt när du kic­kar bak. Knät och fot­le­den ska va­ra i 90 gra­ders vinklar.

Spring med kor­ta steg. Du ska lan­da un­der din egen höft, in­te fram­för.

Öka ka­den­sen (hur många steg du tar i mi­nu­ten).

Lan­da på mel­lan­fo­ten, in­te på hä­len.

Ha kort kon­takt med föt­ter­na på mar­ken. Hit­ta ett driv i ste­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.