HIT­TA RÄTT BRÄNSLE

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Du har för­mod­li­gen sett de där lö­par­na som har he­la bäl­ten ful­la med egen­blan­da­de sport­dryc­ker el­ler ener­gi­ge­ler. An­ting­en är de ult­ralö­pa­re el­ler över­am­bi­tiö­sa mo­tions­jog­ga­re. Att äta rätt för att or­ka springa är in­te svårt.

Om du ska springa i 60 mi­nu­ter räc­ker det att lad­da med en ba­nan som mel­lan­mål, om du i vanliga fall äter tre or­dent­li­ga mål mat om da­gen.

Kol­la på kis­set, det av­slö­jar vil­ken väts­ke­ni­vå du ligger på. Om kis­set lik­nar äp­pe­ljuice är det lä­ge att bör­ja dric­ka li­te mer. Om du har ljust kiss är det in­te nöd­vän­digt att väts­ke­lad­da, ris­ken är då ba­ra att det kluc­kar i ma­gen när du spring­er och du kan bör­ja må il­la.

Om du tap­par i ener­gi när du spring­er långt, ha med dig li­te ext­ra ener­gi i form av dryck el­ler små bi­tar av en ener­gika­ka el­ler rus­sin.

Ge dig själv un­ge­fär tre tim­mar att smäl­ta ma­ten in­nan du ger dig ut och spring­er. Då und­vi­ker du lät­ta­re håll och il­lamå­en­de.

Ät bra mat. Visst lå­ter det en­kelt, men det bäs­ta sät­tet att lad­da för trä­ning är att i prin­cip all­tid äta nä­rings­rik och ren mat. Und­vik hel­fab­ri­kat och ät myc­ket grön­sa­ker.

När du ska springa lopp, bör­ja in­te mixt­ra med ma­ten och äta sa­ker du in­te är van vid. Ät som van­ligt, kanske li­te mer. Konst­rar du med ma­ten finns ris­ken att du får spen­de­ra mer tid i en ba­ja­ma­ja än i löp­spå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.