AVKODA DIN SKA­DA

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Ska­dor drab­bar väl­digt många lö­pa­re och är en van­lig or­sak till att man mås­te av­bry­ta sin lö­par­sats­ning. Ris­ken att du får li­te ont i bör­jan är över­häng­an­de, och små­ska­van­ker får man näs­tan räk­na med. Men när är smär­tan nå­got man mås­te ta tag i? En bra sig­nal är ditt löp­steg. Om du spring­er an­norlun­da för att du har ont bör du kol­la upp det. Här har vi listat någ­ra vanliga lö­par­ska­dor, hur de känns och vad du kan gö­ra åt dem.

HON ÄR IN­TE EN­SAM: 38,3 pro­cent av

svenska kvin­nor spring­er re­gel­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.