DIN NYA IN­OM­HUS-KARDIO

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Det här pas­set har fokus på att du ska bli flå­sig och att pul­sen ska få job­ba. Styr­keöv­ning­ar­na är med ett un­dan­tag med egen kropps­vikt, men det sä­ger in­te att det är lätt. Se till att verk­li­gen job­ba med tek­ni­ken i alla öv­ning­ar så kom­mer de bå­de att bli job­bi­ga­re och mer ef­fek­ti­va. Fus­ka in­te!

Pas­set är upp­byggt som en trap­pa och det är ett ro­ligt sätt att trä­na på, men ock­så rik­tigt tufft. Värm först upp på det sätt som du själv vill. Spring li­te, kör li­te rör­lig­het för att få upp vär­me i musk­ler­na. Se­dan bör­jar du att gö­ra 10 re­pe­ti­tio­ner av var­je öv­ning, ut­an att vi­la mel­lan. Di­rekt ef­ter sprin­tar du, hop­par hopprep el­ler kör höga knän i högt tem­po i 30 se­kun­der. Vi­la en mi­nut och gå in på näs­ta varv. På det var­vet kör du åt­ta re­pe­ti­tio­ner av öv­ning­ar­na. Varv nummer tre kör du sex re­pe­ti­tio­ner, varv fy­ra kör du fy­ra re­pe­ti­tio­ner och varv nummer fem kör du ba­ra två re­pe­ti­tio­ner.

Upp­läg­get gör att du kör fär­re och fär­re re­pe­ti­tio­ner ju tröt­ta­re du blir, vil­ket gör att du kan hål­la sam­ma in­ten­si­tet ge­nom he­la pas­set. När du kän­ner att pas­set in­te ut­ma­nar li­ka myc­ket läg­ger du till re­pe­ti­tio­ner och/el­ler mins­kar vi­lan.

DET LILLA EXT­RA

Om du har ext­ra tid nå­gon dag kan du pas­sa på att stan­na kvar för att kö­ra 20 mi­nu­ter på löp­ban­det, rodd­ma­ski­nen el­ler cy­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.