BAKSIDA LÅR vs FRAMSIDAN

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Viss forsk­ning ty­der på att kvin­nor of­ta är fram­si­des­do­mi­nan­ta, allt­så att vi an­vän­der framsidan på lå­ren mer än bak­si­dan. Män ver­kar in­te va­ra det i sam­ma ut­sträck­ning. Det kan be­ro på att vi har bre­da­re höf­ter än män, vil­ket ver­kar stäl­la till det för musk­ler­na på bak­si­dan av krop­pen. Om du fix­ar till ba­lan­sen kom­mer du dels att kun­na mins­ka ris­ken för ska­dor och dels bli mer ex­plo­siv när du trä­nar och snab­ba­re när du spring­er.

TES­TA DIG

Stå fram­för en stol som är rik­tad mot en vägg, cir­ka en dryg fot­längd ifrån. Stå höft­brett med föt­ter­na och ha ar­mar­na rakt över hu­vu­det (A). Håll kvar ar­mar­na och brös­tet högt när du sät­ter dig ner på sto­len (B). Om du tap­par ba­lan­sen, hä­lar­na släp­per från gol­vet el­ler om du rör väg­gen är det möj­ligt att du har do­mi­nan­ta fram­si­dor.

.

FIX A DET

LÅRCURL PÅ BOLL: Ligg på gol­vet med va­der­na på en fit­nessboll. Lyft höf­ten och dra in bol­len mot rum­pan med be­nen. Höf­ten är hög. Rul­la till­ba­ka och bör­ja om. Gör 10–12 styc­ken. KNÄSTÅENDE STRETCH: Stå i fri­ar­ställ­ning med ryg­gen mot en vägg.

Vik upp bak­re be­net så att fotryg­gen kom­mer mot väg­gen och knä­et på gol­vet. Res upp över­krop­pen och gunga för­sik­tigt ner med höf­ten mot gol­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.