SÄ­TET vs HÖFT­BÖ­JAR­NA

Women's Health & Wellness bibel - - Si­dan 1 -

Di­na rump­musk­ler är rik­ti­ga kraft­pa­ket! De sta­bi­li­se­rar ock­så ditt bäc­ken och hjäl­per rygg­ra­den att hål­la sig i lin­je. Än­då är det här musk­ler som många in­te trä­nar till­räck­ligt hårt el­ler har svårt att få kon­takt med. Svagt sä­te gör att höft­bö­jar­na blir do­mi­nan­ta och ock­så kor­ta och stra­ma. Hej ska­da!

TES­TA DIG

Ligg på en bänk med knä­na mot brös­tet (A). Håll kvar ett knä och sänk det and­ra be­net så långt du kan med be­net rakt (B). Byt si­da. Om ena be­net in­te når ner till bän­ken är du stram i höft­bö­jar­na (och det är i sig of­ta ett tec­ken på att du har ett svagt sä­te).

FIXA DET

RUMP­BRYG­GA: Ligg på rygg med be­nen böj­da och föt­ter­na på gol­vet. Tryck upp höf­ten mot ta­ket så högt du kan, pa­u­sa och sänk igen. Gör 12–15 re­pe­ti­tio­ner. FRI­ARSTRETCH: Stå i friar­po­si­tion. Sjunk ner med höf­ten så att det sträc­ker. Gunga 20 gång­er per ben.

HÅLL STA­DIGT

Sta­tisk stretch kan hjäl­pa musk­ler­na att slapp­na av om du hål­ler länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.