FRÅGA/SVAR

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Mås­te jag va­ra vig?

Det är lätt att tro det om man goog­lar på yo­ga el­ler föl­jer någ­ra yo­gis på Instagram. Det är ing­en av dem som ser ut som man själv gör förs­ta gång­en på en yo­ga­mat­ta – ill­röd i an­sik­tet, in­snärjd i en här­va av ar­mar och ben som man in­te vet hur man ham­na­de i el­ler hur man ska ta sig ur. Men lugn. Det tar så klart ett tag in­nan du når Ins­ta-yo­gi­sar­nas ni­vå men du mås­te bör­ja nå­gon­stans. An­pas­sa öv­ning­ar­na ef­ter dig själv med hjälp av yo­ga­lä­ra­ren och fo­ku­se­ra på and­ning­en un­der di­na förs­ta pass. Alla är ny­bör­ja­re i bör­jan.

Vad ska jag ha på mig?

Du får såklart ha på dig pre­cis vad du vill, men för att va­ra prak­tisk är taj­ta och mju­ka klä­der bäst för de fles­ta yo­gasti­lar. Du kom­mer att stå i yt­ter­lägen och då är det trå­kigt om klä­der­nas yt­ter­lägen kom­mer ti­di­ga­re än di­na. Se till att byx­or­na el­ler tajt­sen är re­jält stretchi­ga. Du kom­mer ock­så att in­se att det är skö­nast att ha en tajt topp ef­tersom lö­sa­re va­ri­an­ter gär­na ram­lar ner över hu­vu­det på dig när du står i hun­den. Om du ska gå på ett pass yinyo­ga el­ler an­nan yo­ga där du in­te rör dig så myc­ket kan du för­stås ha lö­sa­re klä­der. En varm trö­ja och ett par strum­por kan va­ra skönt till av­slapp­ning­en om du är li­te fru­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.