FRÅGOR/SVAR

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Kom­mer jag att gå ner i vikt?

In­te alls omöj­ligt! Pre­cis som med vil­ken an­nan trä­ning som helst kan yo­ga få dig att gå ner i vikt, fram­för allt om du kom­bi­ne­rar med att äta vet­tigt. Om ditt mål är just att gå ner i vikt ska du sat­sa på en li­te mer fy­siskt an­sträng­an­de yo­ga­form som till ex­em­pel vi­nya­sa el­ler ash­tanga.

Hur of­ta ska jag yo­ga för att få re­sul­tat?

Allt hand­lar om vil­ka mål du har med yo­gan. Har du den som kom­ple­ment till an­nan trä­ning och ba­ra vill bli li­te mer rör­lig kan det räc­ka med nå­gon gång i vec­kan. Om yo­ga är din hu­vud­sak­li­ga trä­ning och du vill bli stark och få re­sul­tat som bätt­re kon­di­ti­ton och ökad styr­ka be­hövs fler pass i vec­kan. Lyssna på din kropp. Du kan kö­ra yo­ga var­je dag om det känns bra. För­sök att hål­la dig till en ru­tin och va­ra di­cipli­ne­rad, pre­cis som med vil­ken trä­ning som helst.

För­sök att hål­la din trä­ning mät­bar, till ex­em­pel ge­nom att gö­ra någ­ra po­si­tio­ner re­gel­bun­det för att kun­na kän­na att du blir star­ka­re, rör­li­ga­re el­ler vad du nu har för mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.