Den kropp du vill ha. . . på den tid du har

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Du be­hö­ver in­te bo­sät­ta dig på ett gym för att bli bå­de stark och tonad, det vet ve­ten­ska­pen i dag. Kla­ra stres­si­ga vec­kor ge­nom att tän­ka nytt när det gäl­ler hur och var du trä­nar.

Snab­ba och kor­ta

trä­nings­in­slag i var­da­gen gör stör­re skill­nad på din kropp

än du kanske tror.

EN AV DE VIKTIGASTE lek­tio­ner­na i trä­nings­värl­den är att trä­ning in­te hand­lar om allt el­ler ing­et (om du in­te ska vin­na elit­täv­ling­ar, för­stås). Snab­ba in­ten­si­va trä­nings­in­slag kan gö­ra dig li­ka stark, tonad och ut­hål­lig som ett pass på 30 mi­nu­ter (jag sä­ger ba­ra ”Hej ta­ba­ta”). All forsk­ning ver­kar nu pe­ka åt sam­ma håll och hål­la med.

Det finns dock ett li­tet aber: Alla trä­nings­pass är in­te vär­da li­ka myc­ket. Om du ska få ut nå­got av di­na snab­ba trä­nings­mi­nu­ter mås­te du svet­tas. Det är på intensiteten allt häng­er. Här har vi sam­lat den se­nas­te forsk­ning­en för att du ska få de mest ef­fek­ti­va tip­sen och de smar­tas­te gen­vä­gar­na för din trä­ning – som gör att du spa­rar tid och gör att du får ut det mesta av dig tid, oav­sett om det är en mi­nut el­ler tju­go.

SNAB­BA STEG TILL RE­SUL­TA­TEN

I en stu­die med ett par år på nac­ken följ­de man för­söks­per­so­ner som fick föl­ja ett lik­nan­de upp­lägg som det du hit­tar ne­dan, un­der två vec­kor. De fick sam­ma re­sul­tat som en kon­troll­grupp som trä­na­de 10 tim­mar un­der sam­ma pe­ri­od. Du kan allt­så på­ver­ka krop­pen li­ka myc­ket på un­ge­fär en fem­te­del av ti­den.

SÅ GÖR DU Värm upp kort, kör se­dan upp­läg­get tio gång­er. Av­slu­ta med tre till fem mi­nu­ter ned­varv­ning.

SPRINTA! Spring en mi­nut i ett flås­tem­po. (Tänk dig åt­ta på en ti­o­gra­dig an­sträng­nings­ska­la.)

ÅTERHÄMTNING! Jog­ga el­ler gå en mi­nut. (Du ska kun­na pra­ta obe­hind­rat när mi­nu­ten är slut.)

Din hund är in­te den en­da som kan dra nyt­ta av att springa av sig i par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.