SKRUVA UPP INTENSITETEN

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

SKIP­PA TRIS­TA FORMSVACKOR OCH PLATÅER GE­NOM ATT TA SMI­DI­GA GENVÄGAR I DIN

KROPPSVIKTSTRÄNING.

UPP MED HÄN­DER­NA

När du gör si­tups, ben­böj el­ler ut­fall, sträck ar­mar­na rakt upp över hu­vu­det. Håll dem där el­ler höj och sänk med var­je re­pe­ti­tion.

Var­för det fun­kar:

Ju läng­re bort från krop­pens cent­rum en vikt el­ler ar­mar­na kom­mer, desto tyng­re blir det för krop­pen. Dess­utom kom­mer det att ut­ma­na din rör­lig­het i fram­för allt bröst­ryg­gen.

GE ÖV­NING­EN EN TWIST

Ro­te­ra över­krop­pen i öv­ning­ar när det går.

Var­för det fun­kar:

Att job­ba med ro­ta­tio­ner är nyt­tigt för he­la ryg­gen och nac­ken. Du kom­mer att ak­ti­ve­ra bå­len om du vri­der över­krop­pen och det ger dig en bätt­re fun­ge­ran­de kropp.

LÅÅNGSAMT… SEN SNABBT

Håll ett par–tre se­kun­der i bot­ten på en öv­ning och ex­plo­de­ra se­dan upp.

Var­för det fun­kar:

Att pau­sa gör att rö­rel­sen av­stan­nar och du får in­te nå­gon hjälp av att gunga upp el­ler lik­nan­de ut­an mås­te bör­ja från noll när du ska pres­sa upp.

STÅ PÅ ETT BEN

För­sök att ba­lan­se­ra på ett ben ibland när du trä­nar.

Var­för det fun­kar:

När du står på ett ben ak­ti­ve­rar du and­ra och fler musk­ler, till ex­em­pel bå­len och ut­si­dan på höf­ten där många är sva­ga, till ex­em­pel lö­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.