Bra mat för bå­de krop­pen och mil­jön– går det? Själv­klart!

Den är in­te ba­ra smar­rig, uppig­gan­de och prop­pad med nä­ring. Den gör ock­så su­sen för vår pla­net. Här är fram­ti­den su­per­mat!

Women's Health & Wellness - - News - TEXT: COLETTE VAN LUIK

Viss­te du att en fem­te­del av de svens­ka hus­hål­lens ut­släpp av växt­hus­ga­ser kom­mer från ma­ten? Tän­ker du att det var trist att hö­ra, men vad kan lil­la jag gö­ra åt den sa­ken? Svar: En mas­sa! Var­je dag kan du fat­ta en mängd kli­mats­mar­ta be­slut när du går i mat­af­fä­ren. Och tänk vil­ken po­wer det blir när fler och fler av oss går sam­man och sät­ter press på pro­du­cen­ter­na! Ok, så hur gör man då? Nå­got som verk­li­gen gör skill­nad är att bör­ja äta ve­ge­ta­riskt. Det kött som är sämst ur kli­mat­syn­punkt är det som kom­mer från idiss­la­re, som kor. Dels för att det går åt myc­ket fo­der till dem, fo­der som or­sa­kar av­skog­ning som på­ver­kar kli­ma­tet, och dels för att kor­na släp­per ifrån sig växt­hus­ga­ser när de ra­par. Ett ki­lo nöt­kött ger drygt tio gång­er så myc­ket ut­släpp som ett ki­lo få­gel­kött.

– Om vi skul­le väl­ja griskött el­ler än­nu hell­re kyck­ling kan vi äta un­ge­fär li­ka myc­ket kött som i dag, sä­ger Da­vid An­ders­son, dok­tor på av­del­ning­en för fy­sisk re­surste­o­ri på Chal­mers i Gö­te­borg. Han läg­ger till:

– Men, se­dan har vi ju pro­ble­met med ökad an­ti­bi­o­ti­ka­re­sistens och osmak­li­ga för­hål­lan­den vid djurupp­föd­ning. Det­ta kan va­ra go­da skäl att väl­ja eko­lo­giskt el­ler gå över till ve­ge­ta­riskt.

UT­MA­NA DIG SJÄLV

Da­vid An­ders­son in­tres­se­rar sig för frå­gor kopp­la­de till håll­bar kon­sum­tion och hur sam­häl­let kan stäl­las om i en mer håll­bar rikt­ning. Han har ock­så ska­pat webb­tjäns­ten Sval­na som hjäl­per pri­vat­per­so­ner att få koll på sin kli­mat­på­ver­kan och inspiration att mins­ka den. Han me­nar att det be­hövs en men­tal och en so­ci­al sam­hälls­om­ställ­ning för att räd­da vår jord.

– Vis­sa tän­ker på allt de tving­as ge upp, som re­sor till so­len och den mat de vux­it upp med, det blir myc­ket ta­gel­skjor­ta och po­ta­tis över det he­la. Men jag tror fak­tiskt att många ock­så är rätt tröt­ta på de de­lar av kon­sum­tions­kul­tu­ren som är sämst för pla­ne­ten.

“Me­at­less Mon­day”, en in­ter­na­tio­nell rö­rel­se som vill få män­ni­skor att mins­ka sin kött­kon­sum­tion ge­nom att äta ve­ge­ta­riskt en dag i vec­kan, är en del av den nya sam­hälls­om­ställ­ning­en. Fler och fler anam­mar det­ta och blir till och med hel­tids­ve­ge­ta­ri­a­ner, el­ler äter kött nå­gon gång då och då, men väl­jer då rik­tigt bra kött, som vilt.

Nu­me­ra är det tren­digt bland kän­di­sar att va­ra ve­go, många har va­rit det länge, som skå­de­spe­lar­na Kris­ten Bell, Christi­na Apple­ga­te, Anna Paquin, Pa­me­la An­der­son, sång­a­ren Mo­by och pro­gram­le­dar­na Til­de de Pau­la och El­len De­ge­ne­res.

Var­för in­te hänga på? Gör det som ett spän­nan­de pro­jekt att un­der en må­nads tid ut­ma­na dig själv, din even­tu­el­la part­ner och barn, och gö­ra det till­sam­mans! Nu­för­ti­den kryl­lar det av fan­tas­tis­ka

ve­gore­cept på nä­tet och de la­gas of­ta med rå­va­ror som du hit­tar i din van­li­ga mat­af­fär. Om du ef­ter månadens slut än­då in­te är frälst, ta till­ba­ka köt­tet – men ba­ra det du verk­li­gen äls­kar (och välj det bäs­ta al­ter­na­ti­vet!) och in­te var­je dag. Tänk på att någ­ra av värl­dens bäs­ta kök är näs­tan helt ve­ge­ta­ris­ka, som det in­dis­ka.

Men det gäl­ler att va­ra kli­mat-klok även i det ve­ge­ta­ris­ka kö­ket.

–Sat­sa på bö­nor och ve­ge­ta­ris­ka pro­te­inkäl­lor som oumpf, som är gjort på so­ja­bö­nor, el­ler quorn, som är gjort på svamp. Bå­da är rik­tigt go­da. Ost är ing­en höj­da­re för mil­jön. Fak­tum är att kyck­ling är ett bätt­re val för just kli­ma­tet.

VIK­TI­GA VAL

Så… när­pro­du­ce­rat el­ler ve­ge­ta­riskt då? Ve­ge­ta­riskt! Av all kli­mat­på­ver­kan som en kött­bit har, är trans­por­ten av den knappt mät­bar. Det gör att det in­te hjäl­per att äta när­pro­du­ce­rat kött. Det är allt­så myc­ket vik­ti­ga­re vad du väl­jer att äta än var det kom­mer från.

– Trans­por­ter är in­te ovik­tigt, men det är mer fin­lir för den som re­dan gör ”allt rätt”. Un­dan­ta­get är för­stås livs­me­del som frak­tats hit med flyg, som spar­ris el­ler su­garsnaps, där ut­släp­pen från trans­port do­mi­ne­rar to­talt, sä­ger Da­vid An­ders­son. En an­nan aspekt är hur grön­sa­ker­na od­lats. – Om de spans­ka to­ma­ter­na fått mog­na i so­len är de of­ta bå­de go­da­re och bätt­re ur kli­mat­syn­punkt än svens­ka växt­husod­la­de to­ma­ter. Många svens­ka växt­hus värms fort­fa­ran­de upp med fos­si­la bräns­len och då har de svens­ka to­ma­ter­na stör­re kli­mat­på­ver­kan to­talt sett.

DU GÖR KROP­PEN EN TJÄNST!

Det fi­na i kråk­sång­en är att vi in­te ba­ra gör na­tu­ren en väl­gär­ning när vi väl­jer klimatsmart mat, vi gör även nå­got rik­tigt bra för krop­pen och häl­san. Om vi äter mer grön­sa­ker, frukt, bär, fisk, skal­djur, nöt­ter, frön, full­korn, nyt­ti­ga mat­fet­ter och mind­re av rött kött och fram­förallt char­ku­te­ri­pro­duk­ter, mins­kar vi ris­ken att drab­bas av typ 2-di­a­be­tes, hjärt-och kärl­sjuk­do­mar och can­cer.

– Det finns mas­sor med häl­so­för­de­lar med att äta ve­ge­ta­riskt, bland an­nat får vi oss mer kost­fi­ber ge­nom grön­sa­ker och full­korn. Mind­re kött­kon­sum­tion mins­kar ris­ken för tjock- och änd­tarmscan­cer. Me­ra fisk ökar in­ta­get av D-vi­ta­min, jod och se­len, som det finns li­te i i den svens­ka kost­håll­ning­en, för­kla­rar Mo­ni­ka Pe­ar­son, nut­ri­o­nist som ti­di­ga­re job­ba­de på Livs­me­dels­ver­ket.

Men hur är det då med ris­ken att få pro­te­in­brist om man slo­par köt­tet? För många är ju kött den främs­ta pro­te­inkäl­lan.

– Många är räd­da att de ska få i sig för li­te pro­te­in, men det är ing­en fa­ra. I spann­mål finns det till ex­em­pel tio pro­cent pro­te­in, i kok­ta balj­väx­ter un­ge­fär li­ka myc­ket, i mörk­grö­na blad som grönkål mer än tre pro­cent. Kött och fisk in­ne­hål­ler som jäm­fö­rel­se 20 pro­cent. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.