Yoga för stark co­re och öp­pet hjär­ta!

Stark kär­na och öp­pet bröst, en kom­bi­na­tion som mer el­ler mind­re är stom­men för en skön kropp – och knopp! Er­i­ka Kits Gölevik bju­der på ett yo­ga­flö­de att äls­ka.

Women's Health & Wellness - - News -

Jag tyc­ker om ut­tryc­ket ”Strong co­re, open he­art”. Det är så sant – bå­de fy­siskt och men­talt. Så här: Din kropp mår fy­siskt bäst om du har en stark co­re­mus­ku­la­tur kom­bi­ne­rat med ett starkt men rör­ligt bröst­par­ti. Mot­sat­sen – svag co­re och stelt bröst­par­ti är dock en van­lig bi­ef­fekt av för många tim­mar i ihop­sjun­ken ställ­ning fram­för da­torn. Osnyggt. Och oskönt!

Sam­ma sak gäl­ler det men­ta­la. Om vi har en stark kär­na är det lät­ta­re att ha ett öp­pet hjär­ta. Mot­sat­sen – när kär­nan känns svag och vå­ra grund­vär­de­ring­ar sätts på prov har vi en ten­dens att även stänga av känslo­mäs­sigt. Li­te som om vi skyddar vårt hjär­ta när vi in­te kän­ner oss tryg­ga.

Det här mini­pas­set ger dig en stark co­re och öp­pet bröst­par­ti. Gör det gär­na sam­ti­digt som du på­min­ner dig själv om vad som är vik­tigt för just dig, så att du lät­ta­re kan bå­de ge och ta emot än­nu mer kär­lek. Rör dig som du vill kän­na dig.

Mju­ka gär­na upp krop­pen med någ­ra sol­häls­ning­ar in­nan du gör se­ri­en. Gör al­la övningar di­rekt ef­ter varand­ra som ett f lö­de.

1 Från nedåt­gå­en­de hund, ta ett stort kliv fram med väns­ter ben och pla­ce­ra fo­ten mel­lan hän­der­na. Böj på främ­re be­net, sjunk rakt ner och sträck sam­ti­digt ut det bak­re be­net så myc­ket som du kan. An­das in, sträck upp ar­mar­na.

TÄNK PÅ: Lyft bäc­ken­bot­ten och håll en stark co­re sam­ti­digt som du lyf­ter brös­tet upp­åt. Sträck fing­rar­na upp­åt på sam­ma gång som du su­ger skul­der­bla­den nedåt, in­åt i ryg­gen. Stan­na 5 an­de­tag. På sista ut­and­ning­en, för sam­man hän­der­na och gå vi­da­re till öv­ning 2.

2

På en ut­and­ning, pla­ce­ra hö­ger arm­bå­ge på ut­si­dan av väns­ter knä. Sätt ner det bak­re knät om du be­hö­ver. Lägg press mel­lan hand­fla­tor­na och mel­lan arm­bå­ge och knä. Tänk att du för­läng­er över­krop­pen på var­je in­and­ning och för­dju­par ro­ta­tio­nen på var­je ut­and­ning.

TÄNK PÅ: Låt ro­ta­tio­nen kom­ma ner­i­från och gå upp­åt ge­nom ryg­gen. Vrid in­te på nac­ken mer än vad övri­ga ryg­gen tillå­ter. Stan­na 5 an­de­tag. An­das in och sträck upp igen, an­das ut och gå sen vi­da­re till näs­ta öv­ning. 3 Sätt hän­der­na på mat­tan, ta ett stort kliv bak och pla­ce­ra föt­ter­na höft­brett i en nedåt­gå­en­de hund. Böj på be­nen så myc­ket som du be­hö­ver för att sträc­ka ut ryg­gen.

TÄNK PÅ: Ha ak­ti­va hän­der, pres­sa ner tum­me och pek­fing­er i mat­tan sam­ti­digt som du su­ger in skul­der­bla­den i ryg­gen. Håll ett lätt stöd med din co­re­mus­ku­la­tur sam­ti­digt som du öpp­nar upp fram­si­dan av brös­tet. Stan­na 5 an­de­tag.

4

Kom fram med vik­ten så att du står i en hög plan­ka. Pres­sa hä­lar­na bak­åt sam­ti­digt som du tän­ker att en tråd mitt på hu­vu­det drar dig fram­åt.

TÄNK PÅ: Be­håll fo­kus på ak­ti­va hän­der och starkt skul­der­par­ti. Dra ax­lar­na bort från öro­nen, håll en ak­tiv bäc­ken­bot­ten och sug upp na­veln mot rygg­ra­den. Stan­na 5 an­de­tag. An­das se­dan ut och sjunk he­la vägen ner på mage.

5

Flä­ta fing­rar­na bakom ryg­gen. Så tajt att hand­fla­tor­na möts, om möj­ligt. Pres­sa ovan­si­dan av fo­ten (al­la tio tår) mot mat­tan, gör dig så lång som möj­ligt. An­das in och lyft över­krop­pen upp­åt.

TÄNK PÅ: Håll en ak­tiv co­re och gå in­te så högt att du kän­ner ett obe­hag i länd­ryg­gen. Stan­na 3–5 an­de­tag. An­das ut, sjunk ner med pan­nan mot mat­tan. Stan­na någ­ra an­de­tag och vi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.