HONEY, HONEY!

Ett smi­digt söt­nings­me­del för ditt te, ett bo­te­me­del mot halsont el­ler re­na mi­ra­kel­med­let – hur ser du på din ho­nung? WH sticker fing­rar­na i biku­pan och kol­lar lä­get.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: Anna-le­na Pet­ter­son

Söt, len och häl­so­bring­an­de. Ho­nung är he­la gre­jen! Här är pro­duk­ter­na, re­cep­ten, in­spi­ra­tio­nen.

Nu bör­jar det bli ho­nungs­ti­der och snart går det att ta cy­keln till närms­ta biod­la­re och kö­pa nyslung­ad ho­nung att ring­la över mor­go­nyog­hur­ten. Och det gör du helt rätt i. Ho­nung är näm­li­gen in­te ba­ra gott. Näs­tan al­la häl­so­på­stå­en­den du har hört om ho­nung stäm­mer. Den är an­ti­bak­te­ri­ell, den in­ne­hål­ler mjölk­sy­ra­bak­te­ri­er och fun­ge­rar allt­så som pro­bi­o­ti­ka, den är svamp­häm­man­de och in­ne­hål­ler vä­te­pe­rox­id som hjäl­per till att lä­ka sår. Det är allt­så ing­en slump att många hud­vårds­pro­duk­ter in­ne­hål­ler ho­nung.

Om du vill ha ut det mesta av din ho­nung ska du kö­pa kall­slung­ad ef­tersom den in­te har het­tats upp och där­för har fler av de go­da egen­ska­per­na kvar. All­ra nyt­ti­gast är att äta den nyslung­ad, ef­tersom an­de­len pro­bi­o­ti­ka är som störst när den är helt färsk.

All nyslung­ad ho­nung är fly­tan­de och det är när druv­soc­kerkri­stal­ler­na väx­er som ho­nung­en stel­nar. Det hän­der med all ho­nung som pro­du­ce­ras i Nor­den ef­tersom den in­ne­hål­ler en hög an­del druv­soc­ker. Me­dan and­ra ho­nungs­sor­ter, som aka­ci­a­ho­nung, in­ne­hål­ler mind­re an­del druv­soc­ker och allt­så in­te stel­nar.

Den ho­nung man köper i af­fä­ren är of­tast en bland­ning av ho­nung från fle­ra pro­du­cen­ter och var­je burk el­ler flas­ka har lik­nan­de smak. Vill du ha ho­nung med li­te mer per­son­lig­het kan du vän­da dig till en lo­kal biod­la­re el­ler kö­pa så kal­lad sort­ho­nung där all nek­tar kom­mer från sam­ma blom­ma och då får smak från den blom­man. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.