FRILANSARNA TAR ÖVER

Hör du till dem som fick ång­est un­der se­mestern när du tänk­te på job­bet? Kanske du ska gö­ra som allt fler svens­kar – ge upp trygg­he­ten och star­ta eget! Du kom­mer att slip­pa långa, sega mö­ten, kon­tors­ti­der och che­fen som än­då ald­rig ser dig. WH har träf­fat

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: Sofia Hed­ström

Fri­he­ten och att va­ra sin egen boss loc­kar allt fler.

I USA har den nya ar­bets­mark­na­den med pro­jek­tan­ställ­ning­ar, den så kal­la­de gig-eko­no­min, bli­vit en del av den ame­ri­kans­ka dröm­men. Den här fri­a­re ar­bets­mark­na­den med till­fäl­li­ga ”gig ” har vux­it fram i takt med att den di­gi­ta­la tek­ni­ken har ut­veck­lats och gjort det möj­ligt att job­ba på di­stans in­om många yr­kes­grup­per. Di­gi­ta­li­se­ring­en har ju dess­utom ge­ne­re­rat be­te­en­de­för­änd­ring­ar bland oss män­ni­skor som för­änd­rat kom­pe­tens­be­ho­ven på ar­bets­plat­ser. Det i sin tur har öpp­nat upp för nya ty­per av know-how, och många ar­bets­plat­ser hyr in sak­kun­ni­ga till spe­ci­fi­ka pro­jekt. Många fri­lan­sar loc­kas dess­utom av fri­he­ten, att be­stäm­ma över si­na eg­na ar­bets­ti­der och att va­ra si­na ege­na che­fer.

En­ligt ma­ga­si­net For­bes kom­mer hälf­ten av al­la som job­bar i USA att va­ra fri­lan­sa­re på ett el­ler an­nat sätt år 2020. Det kan hand­la om si­do­syss­lor som att dre­ja skå­lar el­ler att kö­ra taxi på hel­gen, men ock­så om att an­li­tas som kon­sult för kor­ta­re el­ler läng­re pro­jekt. I Sve­ri­ge märks sam­ma trend, allt fler bran­scher an­li­tar kon­trakt­s­job­ba­re sam­ti­digt som många yng­re loc­kas av flex­i­bi­li­tet och fri­het. Att va­ra fri­lan­sa­re är sam­ma sak som att star­ta eget, det som skil­jer egen­fö­re­ta­ga­re från an­ställ­da är just att man tar be­talt med hjälp av fak­tu­ror och be­hö­ver ha re­gi­stre­rat en F-skattse­del. En­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån till­hör yr­kes­grup­per­na stä­da­re, fri­sör och säl­jan­de bu­tiks­chef de van­li­gas­te yr­ke­na för kvin­nor som är egen­fö­re­ta­ga­re i Sve­ri­ge.

I USA fri­lan­sar i dag re­dan 35 pro­cent av al­la ar­be­tan­de ame­ri­ka­ner på hel­tid och en­ligt fack­för­bun­det Fre­e­lan­cers Uni­on har de­ras 300 000 med­lem­mar i ge­nom­snitt en 36 tim­mar lång ar­bets­vec­ka. Det står i stark kon­trast till den ge­nom­snitt­li­ga ar­bets­vec­kan i New York som är 49 tim­mar och 8 mi­nu­ter. Här i Sve­ri­ge be­räk­nas 20 pro­cent av ar­bets­styr­kan va­ra fri­lan­sa­re och det är tyd­ligt att det finns ett väx­an­de in­tres­se att gå i den här rikt­ning­en så­väl bland yng­re som pen­sio­nä­rer. Ge­men­samt för bå­da grup­per­na är ett sug att äg­na sig åt nå­got man verk­li­gen är in­tres­se­rad av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.