WH ut­ma­nar dig

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: Anna-le­na Pet­ter­son Fo­to: Luca Mara

Hört ta­las om The Girls? Så kal­las bench­mark­pass in­om cross­fit som man an­vän­der för att se hur myc­ket bätt­re for­men blir. Du gör dem en gång och re­gi­stre­rar ditt re­sul­tat, se­dan tränar du på som van­ligt ett tag och så gör du sam­ma pass igen och jäm­för re­sul­ta­ten. Många av de här pas­sen har kvin­no­namn och en del är styr­ke­fo­ku­se­ra­de, and­ra flås- el­ler tek­nik­fo­ku­se­ra­de. Ge­men­samt för dem är att de är oer­hört job­bi­ga, ef­tersom po­äng­en är att du ska gö­ra ditt yt­ters­ta. Fran-hos­ta har bli­vit ett be­grepp och syf­tar på hos­tan man får när man har tug­gat sig ige­nom 21-15-9 re­pe­ti­tio­ner av th­rus­ters (benböj/press-kom­bo)och pul­lups (dra dig upp i ett räc­ke) på tid. Och näs­tan al­la som tränar cross­fit vet hur lå­ren känns da­gen ef­ter en dejt med Ka­ren, 150 wall­balls (knä­böj plus boll­kast), på tid.

I dag ska ni få träf­fa Angie. Hon är en här­lig kom­bo av hopprep och si­tups och där­för en perfekt se­mester­kom­pis. Du ska ma­ta ige­nom 50-40-30-20-10 re­pe­ti­tio­ner av dubbelhopp med hopprep (doub­le un­ders) och si­tups. Du ska allt­så först hop­pa 50 dubbelhopp, se­dan gö­ra 50 si­tups. Se­dan går du vi­da­re till 40 re­pe­ti­tio­ner av bå­da öv­ning­ar­na och så vi­da­re ner tills du har gjort 10 av bå­da. Och du ska gö­ra det så fort du kan, men inga slar­vi­ga re­pe­ti­tio­ner.

”Men jag kan ju in­te dubbelhopp!” hoj­tar du kanske nu. Fruk­ta in­te, det finns sätt att lö­sa det på. ”Du kan väl lör­na dig!” som min eng­elsk­språ­ki­ga dans­lä­ra­re sa till mig när jag sa att jag in­te kun­de step­pa. El­ler så ska­lar du öv­ning­en och hop­par en­kel­hopp, men då får du snällt dubb­la an­ta­let hopp. Om du nu skul­le vil­ja lör­na dig att hop­pa dubbelhopp får du tips om hur du ska gö­ra det. Lyc­ka till! Kör pas­set en gång och no­te­ra ditt re­sul­tat, allt­så den tid det tar för dig att bli klar med al­la re­pe­ti­tio­ner. Gör se­dan pas­set igen ef­ter en må­nad och se om du kla­rar att gö­ra det snab­ba­re. Du kan ju passa på att put­sa på di­na doub­le un­ders un­der ti­den som går mel­lan tes­ter­na. Där kom­mer du att ha myc­ket tid att tjä­na in.

Vå­ga ta ett dig an månadens Whut­ma­ning och din trä­ning till en ny ni­vå. Vis­sa ut­ma­ning­ar kom­mer att kän­nas tuf­fa­re än and­ra – men kom ihåg att ingen­ting är omöj­ligt! /Anna-le­na Pet­ter­son, Trä­nings­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.