GRODD, GRODDARE, GRODDAST

Har du re­dan he­la kö­ket fullt av fro­di­ga grod­dar? Bra! An­nars är det dags att bör­ja grod­da nu. De grö­na små go­ding­ar­na är näm­li­gen bland det nyt­ti­gas­te du kan äta.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: An­na-le­na Pet­ter­son

Nyt­ti­ga, små och go­da – låt grod­dar­na flyt­ta in i ditt kök.

Myc­ket av det vi grod­dar, allt­så frön, bö­nor, gryn och nöt­ter, är grymt nyt­ti­ga i sig, och då kan man ju lätt frå­ga sig var­för man ska ta om­vä­gen via grodd­ning in­nan man äter dem. Vad kan li­te vat­ten gö­ra för skill­nad? Jo, gans­ka stor skill­nad, häv­dar fö­re­språ­kar­na. När ett frö bör­jar gro fri­görs en­zy­mer, me­nar de, som gör att krop­pen lät­ta­re kan ta upp nä­rings­äm­ne­na som finns i frö­et. Det blir allt­så in­te nyt­ti­ga­re i sig, men du kan lät­ta­re dra nyt­ta av det nyt­ti­ga.

De lätt­smäl­ta grod­dar­na är ock­så snäl­la mot ma­gen och in­ne­hål­ler mas­sor av vi­ta­mi­ner, bland an­nat C-, A- och fle­ra B-vi­ta­mi­ner, är ri­ka på mi­ne­ra­ler som järn och kal­ci­um och är ba­sis­ka, vil­ket skul­le kun­na hjäl­pa till att sän­ka ph-vär­det i krop­pen, om man nu tror på så­dant. Puh, allt det där i en li­ten grodd.

Men vad är egent­li­gen en grodd? Grod­dar är väx­ter­nas em­bry­on, kan man sä­ga. Det är det förs­ta som tit­tar ut från frö­et när det sätts i jor­den och får till­gång till vat­ten. När frö­et gror får det som en svans och bör­jar se ut som ett gro­dyng­el. Då är det klart! Du be­hö­ver in­te vän­ta tills svan­sen är lång, den in­ne­hål­ler mest vat­ten. Grod­dar­na kan du se­dan läg­ga på mac­kan, fru­kost­grö­ten, i sal­la­den, mixa ner i smoot­hi­en el­ler slänga ner i wo­ken.

Du be­hö­ver ju in­te hel­ler läg­ga en för­mö­gen­het på fär­di­ga grod­dar i af­fä­ren, det är bätt­re och bil­li­ga­re att grod­da själv. Du kan väl­ja att gö­ra det i en spe­ci­ell grodd­burk el­ler i en stor glas­burk med glest tyg som du sät­ter fast med en gum­mis­nodd som lock. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.