STYR UPP KÖKETS SVARTA HÅL

Al­la har den, ing­en vill öpp­na den – skräplå­dan. Nu är det dags att öpp­na den, kas­ta, sor­te­ra och pri­o­ri­te­ra – skräplå­dan ska bli en ord­nings­him­mel!

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Av An­na-le­na Pet­ter­son

Gör pryllå­dan i kö­ket till din hap­py pla­ce

Den där fif­fi­ga lå­dan för pry­lar som finns i kö­ket har en för­må­ga att för­vand­las till möb­ler­nas svar på svarta hål. Allt dras dit­åt och lan­dar of­ta i ett full­stän­digt mish­mash av bly­erts­pen­nor ut­an udd, gam­la fes­tin­bjud­ning­ar, tra­si­ga gum­mis­nod­dar, nyck­lar till vinds­för­rå­det i för­ra lä­gen­he­ten, en slö sax och en fick­lam­pa ut­an bat­te­ri.

”Men det gör väl in­te så myc­ket om det är li­te rod­digt i en av kök­slå­dor­na?” tän­ker du kanske nu. Nej, det är väl in­te så far­ligt, men helt onö­digt. Och fak­tum är att en ame­ri­kansk stu­die har vi­sat att stök och oord­ning, även i det lil­la, gör att man får hög­re ni­vå­er av stress­hor­mo­net kor­ti­sol i krop­pen. Och det mot­sat­ta gäl­ler för­stås ock­så, ord­ning och re­da sän­ker kor­ti­sol­ni­vår­na.

Det hand­lar ju in­te hel­ler ba­ra om att gö­ra sig av med en mas­sa skräp som lig­ger i lå­dan, ut­an ock­så om att du ska hit­ta och fak­tiskt kun­na an­vän­da de vet­ti­ga sa­ker som finns i lå­dan. För­mod­li­gen göm­mer sig där en bra kork­skruv, någ­ra nya bat­te­ri­er (som gär­na blan­dar sig med gam­la) och re­serv­nyc­keln till cy­keln.

1/ PRY­LAR Sam­la någ­ra pry­lar som du an­vän­der of­ta – påskläm­mor, kap­syl­öpp­na­re, kork­skruv – så att du lätt kom­mer åt dem. Lägg ett fo­to du tyc­ker om i bot­ten på fac­ket så blir du glad så fort du öpp­nar lå­dan. 2/ SKRIVGREJER En kul­spets­pen­na, en bly­erts- och en vat­ten­fast tusch­pen­na. Post-it-block och små­pap­per för att kun­na skri­va in­köpslis­tor. 3/ DÅ OCH DÅGREJER Stek­snö­re och fö­del­se­dags­ljus el­ler an­nat du in­te an­vän­der så of­ta får de­la fack.

4/ NYCK­LAR Extra­nyc­kel till lä­gen­he­ten, vind­snyc­kel och bil-, el­ler cy­kel­nyc­kel. Ing­et mer.

5/ FICK­LAM­PA Ha den långt fram i lå­dan så att den är lätt att hit­ta. För­va­ra den till­sam­mans med någ­ra nya bat­te­ri­er i två stor­le­kar.

6/ SLADDAR Vik ladds­lad­dar så att de in­te trass­lar sig. Ha ock­så en po­wer­bank som du kan hug­ga med dig när du ska ut och te­le­fo­nen hål­ler på att ladda ur.

7/ VERKTYG Ba­ra det mest nöd­vän­di­ga: ett mått­band, en stjärn­mej­sel, en van­lig skruv­mej­sel, en li­ten tång, en bra sax och su­per­lim. Lägg gär­na ner en bra tejp och sex­kantsnyck­lar (hej då sladd­ri­ga Ikea­möb­ler) om det finns plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.