3. VAR SNÄLL MOT RÅVARORNA

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

När vi tilla­gar och han­te­rar rå­va­ror så mins­kar nä­ring­en i dem. Men ge­nom att tilla­ga var­samt så kan vi fak­tiskt be­hål­la mer av rå­va­ror­nas nä­ring:

Skip­pa kok­ning av grön­sa­ker och ång­ko­ka dem i stäl­let. Då stan­nar nä­ring­en kvar och blir ock­så lät­ta­re för krop­pen att ta upp.

Över­ko­ka in­te kol­hyd­rat­käl­lor, låt dem bli al den­te för ett läg­re GI. •Und­vik stek­ning och grill­ning. De är de till lag­nings­me­to­ders om är ab­solut­sämst. Den enor­ma vär­me som livs­med­let ut­sätts för för­stör bå­de pro­te­i­ner­na och fet­ter­na. I ste­ky­tan bil­das det dess­utom trans­fet­ter, akry­la­mid och and­ra can­ce­ro­ge­na- och in­flam­ma­to­ris­ka äm­nen.

Tilla­ga kött, fisk och få­gel i ug­nen och an­vänd stek­ter­mo­me­ter. Då slip­per du dess­utom att stå i kö­ket och pas­sa ma­ten. Vill du ha ste­ky­ta så bryn köt­tet li­te lätt i en stek­pan­na in­nan du stäl­ler in det i ug­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.