7 steg till blod­soc­ker koll

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

BIG NO NO!

Se upp för långa in­ne­hålls­för­teck­ning­ar och und­vik sär­skilt: Här­dat fett och del­vis här­dat fett – om­kon­stru­e­rat fett som med stor san­no­lik­het in­ne­hål­ler trans­fett. Frukt­soc­ker – kan or­sa­ka fet­tin­lag­ring i le­vern, högt ko­les­te­rol­vär­de och ökad ap­tit. Till skill­nad mot vad de fles­ta tror kom­mer vårt störs­ta in­tag av frukt­soc­ker in­te från frukt ut­an från van­ligt soc­ker, som be­står till hälf­ten av glu­kos och hälf­ten av fruk­tos. Även rent frukt­soc­ker an­vänds en hel del som söt­ning i dryc­ker, och finns sär­skilt gott om i aga­ve­si­rap, så und­vik detta! Obs! Frukt och frukt­soc­ker är IN­TE samma sak. I frukt finns fle­ra oli­ka soc­kerar­ter. Dess­utom är det för­hål­lan­de­vis li­ten an­del soc­kerar­ter i frukt och det kom­mer ju för­pac­kat till­sam­mans med häl­so­bring­an­de vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, an­tiox­i­dan­ter och fib­rer.

1. ÄT RENT!

Slu­ta oroa dig över den ex­ak­ta mäng­den kol­hyd­ra­ter, fett och pro­te­in som du stop­par i dig. Forsk­ning vi­sar att det in­te spe­lar så stor, så länge du ba­ra väl­jer bra och re­na rå­va­ror med myc­ket nä­ring. Und­vik pro­ces­sad mat och soc­ker, vitt mjöl och and­ra raf­fi­ne­ra­de kol­hyd­ra­ter med li­te nä­ring och högt GI. Tänk att du ska äta så­dant ut­an en in­ne­hålls­för­teck­ning, som fisk, få­gel, ägg, grön­sa­ker, rot­fruk­ter, nöt­ter, frön, frukt, bär. På så vis slip­per du au­to­ma­tiskt al­la till­sat­ser och be­hö­ver där­med in­te läg­ga ener­gi på att lä­ra dig dem hel­ler. Om du nu ska äta mat med in­ne­hålls­för­teck­ning, välj det som in­ne­hål­ler så­dant som du för­står vad det är.

Det är i af­fä­ren som dina mat­va­nor grund­läggs. Ska hal­va tall­ri­ken be­stå av grön­sa­ker så mås­te även hal­va mat­va­ru­kor­gen be­stå av grön­sa­ker. Ha all­tid de här livs­med­len hem­ma – så är det lätt att svänga ihop nå­got snabbt, en­kelt och nyt­tigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.