Snyg­ga star­ka ben och en pigg rumpa – ja tack!

Legday är mer än ett in­stagram­fe­no­men. Att trä­na be­nen ger dig för­de­lar långt för­bi grym­ma lår och en stark rumpa.

Women's Health & Wellness - - News -

Det är ne­dan­för mid­jan du hit­tar din kropps rik­ti­ga kraft­pa­ket. Det är i dina lår och va­der, dina höf­ter och rum­pan som du hit­tar kraft när du spring­er, hop­par, kör tunga lyft el­ler kör bur­pe­es. Så oav­sett vad du trä­nar i öv­rigt har du myc­ket att vin­na på att bli rik­tigt stark i be­nen. Du har sä­kert sett hash­tag­gen #legday och skrat­tat åt män och kvin­nor som stol­par runt på ste­la ben el­ler in­te kan re­sa sig upp från sit­tan­de. Och även om du in­te be­hö­ver ta i så att to­a­lett­be­sö­ken blir en nästin­till oö­ver­stig­lig ut­ma­ning kan du pas­sa på att läg­ga på or­dent­ligt på dina benöv­ning­ar. Det är som sagt sto­ra musk­ler som krä­ver sto­ra vik­ter. Men gick pul­sen plöts­ligt upp? Ja, det är in­te så kons­tigt. Sto­ra musk­ler krä­ver ock­så myc­ket sy­re un­der ar­be­te, så ett ben­pass blir lätt även ett re­jält flås­pass. Det finns för­stås ett otal öv­ning­ar du kan ta till för att trä­na be­nen och vi har valt ut någ­ra fa­vo­ri­ter som lätt går att kom­bi­ne­ra till bra ben­pass och som går att gö­ra tyng­re el­ler lät­ta­re be­ro­en­de på trä­nings­va­na el­ler dags­form. Lägg till öv­ning­ar­na till din trä­ningsport­fo­lio och känn hur du blir starkare och mer ex­plo­siv. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.