Sju oli­ka or­gas­mer – vi vet hur du kom­mer dit.

RE­SOR TILL SJUNDE HIMLEN

Women's Health & Wellness - - News - Text: Li­sa Näs

Or­gasm vid sti­mu­lans av g-punk­ten och kli­to­ris kän­ner du sä­kert till. Men vad är egent­li­gen liv­mo­der­hals­or­gasm? WH tog hjälp av tantragu­run Jus­ti­ne Baruch för att ut­fors­ka sju skö­na or­gas­mer.

– Jag vet en kvin­na, hon ha­de va­rit i vårt com­mu­ni­ty i tre år när jag plöts­ligt såg att hon ha­de för­änd­rats. När hon gick ge­nom rum­met var jag full­stän­digt fängs­lad av hen­nes glöd. Hon strå­la­de. Se­na­re fick jag hö­ra att hon ha­de en ny äls­ka­re och fick väl­digt dju­pa or­gas­mer.

Det sä­ger Jus­ti­ne Baruch, som har un­der­vi­sat i tant­ra se­dan 2008 på yo­ga­sko­lan Aga­ma Yo­ga på Koh Phan­gan i Thai­land. För hen­ne är det själv­klart att vår sex­u­a­li­tet häng­er ihop med hur vi mår och att bloc­ke­rad sex­u­ell ener­gi ger upp­hov till oro el­ler rent av sjuk­dom. Lös­ning­en? Ja, den sta­vas den uråld­ri­ga tra­di­tio­nen Tant­ra. Med li­te öv­ning kan al­la få långa, dju­pa or­gas­mer och ham­na i ett me­di­ta­tivt till­stånd – ut­an att den sex­u­el­la ener­gin för den skull går för­lo­rad, häv­dar hon.

– Det vi gör är egent­li­gen att kart­läg­ga va­gi­nan för att hit­ta punk­ter att fo­ku­se­ra på. I själ­va ver­ket är det in­te så lätt att skil­ja dem åt. Till ex­em­pel har kli­to­ris ving­ar som går upp i sli­dan och be­rör en rad käns­li­ga punk­ter, så du kanske in­te kan skil­ja en kli­to­ris­or­gasm från en va­gi­nal or­gasm ef­tersom allt häng­er ihop, sä­ger Jus­ti­ne.

Kli­to­ris­or­gasm

Kli­to­ris är en fan­tas­tisk punkt ef­tersom den är lätt att hit­ta och lätt att het­sa upp ef­tersom det ba­ra krävs frik­tion. Kli­to­ris­or­gasm är den av kvin­nans or­gas­mer som lik­nar man­nens or­gasm mest.

– Ef­ter en kli­to­ris­or­gasm re­a­ge­rar vi of­ta på samma sätt som män gör ef­ter eja­ku­le­ring, vi blir av­slapp­na­de och tröt­ta. Det be­ror på att or­gas­men är ex­plo­siv, vil­ket in­ne­bär att vi för­lo­rar sex­u­ell ener­gi, sä­ger Jus­ti­ne Baruch.

SÅ NÅR DU DEN: Ge­nom di­rekt el­ler in­di­rekt sti­mu­le­ring av kli­to­ris med hjälp av fing­rar, dil­do, oral­sex el­ler po­si­tio­ner till­sam­mans med en part­ner där kli­to­ris sam­ti­digt kan få sitt.

Ytt­re yo­ni­or­gasm

Vid in­gång­en till din yo­ni finns många musk­ler och ner­ver, vil­ket gör det till en käns­lig och ero­gen zon. Jäm­fört med or­gas­mer­na in­ne i sli­dan är den här in­te li­ka djup ut­an ex­plo­siv och mer lik kli­to­ris­or­gas­men.

SÅ NÅR DU DEN: An­vänd fing­rar, dil­do el­ler låt din kil­le (om det är en så­dan du fö­re­drar) hjäl­pa dig med sin pe­nis. Fo­ku­se­ra på pe­netra­tion, ring­en av musk­ler kring öpp­ning­en el­ler var­för in­te sat­sa på ett or­dent­ligt juc­kan­de mot din bäc­ken­bot­ten.

Va­gi­nal or­gasm

Dju­pa­re in i din yo­ni finns mas­sor av spän­nan­de punk­ter, men det gäl­ler att ”väc­ka” om­rå­det. G-punk­ten är en all­de­les sär­skild njut­nings­punkt, som känns som ett räff­lat om­rå­de på sli­dans främ­re vägg. Sti­mu­le­ra gär­na kli­to­ris sam­ti­digt som g-punk­ten.

– Tänk dig att du för ener­gin från kli­to­ris in till g-punk­ten, då kan or­gas­men för­flyt­ta sig upp­åt och du be­hål­ler den sex­u­el­la ener­gin, sä­ger Jus­ti­ne Baruch.

SÅ NÅR DU DEN: Här krävs trä­ning, of­ta och re­gel­bun­det! Ona­ne­ra, ha sex, få en yo­ni­mas­sage el­ler an­vänd en dil­do. En böjd mas­sa­gestav som ”The­ra­wand” kan fun­ge­ra sär­skilt bra. Att kän­na sig trygg, av­slapp­nad och att vå­ga ge ef­ter är ock­så vik­tigt för att nå den här or­gas­men, så en sta­bil part­ner kan gö­ra skill­nad.

Liv­mo­der­hals­or­gasm

Längst in i din yo­ni fin­ner du liv­mo­der­hal­sen. En or­gasm här an­ses en­ligt tantran va­ra otro­ligt väl­gö­ran­de och kal­las ock­så ”hel­kropps­or­gasm”. Om du in­te har fo­ku­se­rat på det här om­rå­det ti­di­ga­re el­ler in­te är till­räck­ligt upp­het­sad kan du upp­le­va obe­hag el­ler till och med smär­ta vid djup pe­netra­tion. Då, me­nar Jus­ti­ne Baruch, gäl­ler det att job­ba sig ige­nom even­tu­ellt obe­hag och för­sö­ka ”öpp­na upp” in­ne i sli­dan.

– Det här är en ex­plo­de­ran­de or­gasm som för ener­gin upp­åt och kan le­da till dju­pa me­di­ta­ti­va till­stånd, sä­ger hon.

SÅ NÅR DU DEN: Liv­mo­der­hal­sen kan va­ra kne­pig att nå med fing­rar­na. An­vänd i stäl­let en dil­do el­ler låt en part­ner mas­se­ra dig för­sik­tigt. Bör­ja dock med att be­rö­ra kli­to­ris och g-punk­ten för att vär­ma upp och gö­ra liv­mo­der­hal­sen re­do för sti­mu­lans. Om du kän­ner obe­hag kan du bör­ja med att mas­se­ra för­sik­tigt i fem minuter per dag.

Anal­or­gasm

Det här är en or­gasm som Jus­ti­ne Baruch upp­ma­nar al­la kvin­nor att tes­ta och job­ba på ef­tersom det kan va­ra ”ama­zing”. Runt anus finns många ner­ver och musk­ler vil­ket gör om­rå­det till en ero­gen zon.

– Det krä­ver dock att du kan slapp­na av och ge dig hän, sä­ger hon.

SÅ NÅR DU DEN: Bör­ja med att sti­mu­le­ra om­rå­det kring anus. När du kän­ner dig re­do för mer, bör­ja med ett fing­er och fort­sätt med en dil­do el­ler even­tu­ell part­ners pe­nis. An­vänd glid­me­del! Al­ter­na­tivt kan ett fing­er där bak gö­ra su­sen me­dan du får va­gi­nal pe­netra­tion.

Bröst­vårts­or­gasm

Om du blir upp­het­sad av be­rö­ring kring bröst­vår­tor­na kän­ner du för­mod­li­gen sam­ti­digt upp­hets­ning kring kli­to­ris, ef­tersom de här punk­ter­na är sam­man­kopp­la­de. En mer sub­til or­gasm, men fort­fa­ran­de värd att upp­le­va.

SÅ NÅR DU DEN: Mas­se­ra och för upp­märk­sam­he­ten till brös­ten och job­ba vi­da­re in mot bröst­vår­tor­na. An­vänd fing­rar­na el­ler din part­ners mun och låt det ta tid.

Kiss­or­gasm

Okej, det här kan lå­ta li­te skräm­man­de för den ovana, men är ut­märkt för att öva sig i att slapp­na av och släp­pa kon­trol­len. Många kvin­nor kän­ner att de blir kiss­nö­di­ga vid sti­mu­le­ring av g-punk­ten och av­bry­ter el­ler hål­ler till­ba­ka för att und­vi­ka att plöts­ligt kis­sa. Men, hål­ler du till­ba­ka ditt kiss, hål­ler du ock­så till­ba­ka din or­gasm.

– Kan du lät­ta på tryc­ket me­dan din part­ner är in­ne i dig kan du lä­ra dig att släp­pa ta­get. Samma för­må­ga att slapp­na av krävs för att få or­gasm.

SÅ NÅR DU DEN: För­be­red med hand­du­kar un­der dig. När du väl har lärt dig tek­ni­ken kan du öva ge­nom att kis­sa, kni­pa, kis­sa, kni­pa och där­i­ge­nom nå en starkare, läng­re, im­plo­de­ran­de or­gasm. Var för­sik­tig med den­na typ av or­gasm om du lätt får urin­vägs­in­fek­tion och kom ihåg att all­tid kis­sa ef­ter sex!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.