Lyft dig stark som en su­per­hjäl­te.

En su­per­hjäl­te (som du) för­tjä­nar ett su­per­hjäl­te­pass (det här) för ett su­per­b­ra re­sul­tat.

Women's Health & Wellness - - News -

Ef­ter nio Bat­man-fil­mer och sju Su­per­man-fil­mer var det i som­ras änt­li­gen Won­der Wo­mans tur. Och vi är in­te se­na att ha­ka på tren­den och käns­lan med kvinn­li­ga su­per­hjäl­tar och ama­zo­ner. Det är dags att ta tag i trä­ning­en och bör­ja trä­na hårt för att få fart på mus­kel­till­väx­ten så att du kan kom­ma ikapp film­hjäl­tar­na. Nu har ju Di­a­na (som Won­der Woman ju he­ter) li­te över­na­tur­lig kos­misk hjälp med sin fy­sik, men du kan ock­så kän­na dig stark som en su­per­hjäl­te om du trä­nar rätt.

Här kom­mer vi att job­ba med sto­ra rö­rel­ser, sto­ra mus­kel­grup­per och hel­kropps­öv­ning­ar som kom­mer att gö­ra dig stark, öka din för­brän­ning och ge dig en su­per­hjäl­tes håll­ning.

För att få rik­tig fart på krop­pen bör du läg­ga in ex­plo­si­va öv­ning­ar som hopp el­ler kast (som du hit­tar i det här pro­gram­met). Det kom­mer att sti­mu­le­ra nerv­sy­ste­met och gö­ra dig snab­ba­re och mer at­le­tisk.

Så, är du re­do att bli en su­per­hjäl­te? Kör i så fall pro­gram­met tre gång­er i vec­kan, med öv­ning­ar­na i ord­ning ut­an vi­la mel­lan. Kör så många varv du hin­ner på 15 minuter. Vi­la 30 se­kun­der mel­lan var­ven el­ler ta bort vi­lan helt, men låt det in­te gå ut över tek­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.