KLART DU KAN CYKLA!

Allt du be­hö­ver för att bli välträ­nad på ett mil­jö­vän­ligt sätt är två hjul.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Av: An­na Le­na Pet­ter­son

Vå­ga sät­ta dig i sa­deln och bli för­äls­kad i en ny trä­nings­form.

DET HÄN­DER I KROP­PEN NÄR DU CYKLAR

Cyk­ling är en en­kel och skon­sam trä­nings­form som för­bätt­rar flå­set, men in­te ba­ra det. Såklart stär­ker cyk­ling be­nen när du tram­par, men ock­så bå­len som mås­te va­ra in­kopp­lad för att du ska kun­na hål­la ba­lan­sen på cy­keln och kun­na tram­pa kraft­fullt. Att cykla kan va­ra allt från ett lätt tram­pan­de till ett mjölk­sy­respru­tan­de trä­nings­pass, det är lätt att an­pas­sa och kan allt­så fun­ka för al­la, hur välträ­nad el­ler oträ­nad man än är. Och om du har ont om tid (va!? finns det de som in­te har ont om tid!?) så är cyk­ling ett bra sätt att få till bå­de trä­ning och pend­ling på en gång. Du kan ta dig långa sträc­kor ut­an att det tar lång tid.

Om du vill bör­ja cykla och kän­ner dig li­te osä­ker finns ett grymt kvinn­ligt cyk­ling­com­mu­ni­ty som he­ter She ri­des där du kan få tips och hänga med på or­ga­ni­se­ra­de cy­kel­tu­rer. Kol­la på she­ri­des.se.

SÄ­KER­HET FÖR NY­BÖR­JA­RE

Var all­tid... tyd­lig i tra­fi­ken. Und­vik att svänga plöts­ligt el­ler svänga ut­an att först va­ra sä­ker på att du kan gö­ra det ut­an att kroc­ka med nå­gon. Var duk­tig och an­vänd hand­sig­na­ler för att vi­sa vad du tän­ker gö­ra. Det he­ter med­tra­fi­kan­ter, in­te mot­tra­fi­kan­ter.

Var all­tid... snäll mot dina tjej­gre­jer. Det finns ing­en an­led­ning att sit­ta obe­kvämt när du cyklar och få ont i rum­pan el­ler muf­fen. Al­la är skap­ta oli­ka och det finns sad­lar för att pas­sa al­la. Gå till cy­kel­af­fä­ren och tes­ta ut en sa­del som är skön för långa run­dor. Och ska du cykla myc­ket finns ing­en an­led­ning att in­te ha vad­de­ra­de shorts.

Var all­tid... no­ga med att cy­keln är hel. Ser­va den re­gel­bun­det och ig­no­re­ra in­te ljud som du in­te in­te vet var de kom­mer från. Skram­mel be­ty­der för­mod­li­gen att nå­got sit­ter löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.