Frå­ga WH

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Jag har haft pro­blem med nac­ke och ax­lar un­der vå­ren, men har mått bätt­re un­der se­mestern. Jag miss­tän­ker att det hand­lar om att jag har ett stil­la­sit­tan­de jobb – jag sit­ter vid da­torn he­la da­gar­na. Job­bet är ju svårt att gö­ra nå­got åt, men finns det nå­got jag kan gö­ra själv för att und­vi­ka att ham­na i samma fäl­la nu ef­ter se­mestern? Jag trä­nar blan­dad grupp­trä­ning ett par gång­er i vec­kan och spring­er ibland, men myc­ket mer trä­ning än så blir det in­te. /So­fia

Du är långt ifrån en­sam, vi är många som sit­ter sto­ra de­lar av ar­bets­da­gen med ar­mar­na rik­ta­de fram­åt över ett tan­gent­bord. Det gör att ax­lar­na ro­te­ras fram­åt, bröst­musk­ler­na blir kor­ta och bröst­ryg­gen svag och orör­lig. Det här kan ge pro­blem upp­åt, till nac­ken, men ock­så ut­åt i ar­mar­na och ska­pa pro­blem i arm­bå­gar­na och hand­le­der­na. Så, vad är då lös­ning­en på ditt pro­blem? Jag är i och för sig li­te jä­vig ef­tersom jag är ett stor fan av styr­ke­trä­ning, men än­då, lös­ning­en sta­vas verk­li­gen styr­ke­trä­ning ef­tersom du får en bätt­re håll­ning om du stär­ker musk­ler­na. Det bäs­ta du kan gö­ra är att styr­ke­trä­na he­la krop­pen och att gö­ra det gans­ka hårt. Ut­mat­ta­de musk­ler spän­ner sig in­te så gär­na i onö­dan, och om du är spänd i ax­lar­na kan det där­för hjäl­pa att tröt­ta ut dem på rik­tigt med styr­ke­trä­ning. Det­sam­ma gäl­ler för­stås he­la krop­pen. Om du styr­ke­trä­nar ge­nom­tänkt och va­ri­e­rat kom­mer ock­så själ­va rö­rel­ser­na gö­ra att spän­ning­ar i krop­pen släpps och du får mind­re ont.

Steg num­mer två är att ta små pa­u­ser och gö­ra öv­ning­ar un­der ar­bets­da­gen. ”JA, det ska jag såklart gö­ra”, sä­ger du kanske nu. Men det tror in­te jag på. De fles­ta av oss som får öv­ning­ar att gö­ra un­der da­gen på job­bet gör det i ett par da­gar och se­dan rin­ner det ut i san­den. Så vi gör så här, du lo­var att sträc­ka på dig och ve­va ett par sto­ra varv med ar­mar­na ett par gång­er var­je dag och så får du gö­ra själ­va öv­ning­ar­na i sam­band med ett trä­nings­pass i stäl­let. Okej?

Öv­ning­ar­na hit­tar du på wo­mens­he­alth.se un­der fli­ken Trä­ning.

An­na-le­na Pet­ter­son Per­son­lig trä­na­re och trä­nings­re­dak­tör på Wo­men’s He­alth. Läs hen­nes blogg på wo­mens­he­alth.se/ blogs/an­na-le­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.