800

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

flic­kor och kvin­nor dör var­je dag på grund av gra­vi­di­tet el­ler för­loss­ning. I dag, i mor­gon, i över­mor­gon… Men vet du, det be­hö­ver till ex­em­pel in­te kos­ta mer än 150 kro­nor för att hjäl­pa en kvin­na i Kon­go att få en sä­ker för­loss­ning på sjuk­hus. Hjälp dina med­syst­rar via nå­gon av väl­gö­ren­hets-or­ga­ni­sa­tio­ner­na som ar­be­tar med kvin­nors häl­sa, till ex­em­pel Lä­kar­mis­sio­nen, Lä­ka­re ut­an grän­ser och Plan Sverige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.