STEP UP MED HANTEL

Women's Health & Wellness - - Träning -

Så him­la en­kelt. Så him­la ef­fek­tivt. Allt du gör är att kli­va upp på en lå­da el­ler bänk, men med den tvis­ten att du hål­ler ett par hant­lar i hän­der­na och fo­ku­se­rar på att sän­ka dig ner lång­samt. Att job­ba med att hål­la emot – den ex­cent­ris­ka fa­sen – byg­ger mer styr­ka än att ba­ra job­ba med den lyf­tan­de fa­sen. Det kom­mer ock­så gö­ra att dina musk­ler är i spän­ning un­der läng­re tid och vi­lo­ti­den mins­kas un­der se­ten.

KÖR! Stå fram­för en lå­da el­ler bänk som är cir­ka 45 cm hög och håll i ett par hant­lar. Ställ hö­ger fot sta­digt på bän­ken (a). Tryck ge­nom den hög­ra fo­ten och ställ dig upp på bän­ken med rakt ben. För­sök att in­te put­ta dig upp med bak­be­net (b). Håll upp över­krop­pen och sänk dig nu ner igen samma väg, lång­samt tills väns­ter fot är till­ba­ka i gol­vet. Håll ett öga på hö­ger knä så att det in­te fal­ler in­åt. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.