GOBLET SQUAT

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ing­et ben­pass ut­an en ben­böj. Mer ba­sic och mer ef­fek­tivt blir det in­te. Du rör dig över fle­ra le­der och ak­ti­ve­rar så gott som al­la ben­musk­ler och rum­pan. Goblet squat är på många sätt kung­en bland ben­bö­jen. Ge­nom att hål­la en vikt fram på brös­tet kom­mer du att tvinga upp bröst­kor­gen och hind­ras från att fal­la fram och tving­ar bak vik­ten mot hä­lar­na. Stå till­räck­ligt brett så att höf­ten får plats när du går djupt ner. Att gå djupt och ha vik­ten på he­la fo­ten kom­mer att ak­ti­ve­ra din rumpa mer. Boo­ty­bonus!

KÖR! Stå ax­el­brett isär med föt­ter­na och håll en hantel ver­ti­kalt fram­för brös­tet. Bå­da hän­der­na hål­ler runt ena än­den på vik­ten. Arm­bå­gar­na pe­kar nedåt el­ler snett fram­åt (a). Pres­sa höf­ter­na nedåt/bak­åt och böj knä­na tills lå­ren är pa­ral­lel­la med gol­vet, el­ler böj än­nu dju­pa­re. Arm­bå­gar­na pe­kar snett fram­åt och stry­ker på in­si­dan av knä­na (b). Pres­sa dig upp igen med hjälp av rum­pan och lå­ren och med vik­ten på he­la fo­ten. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.