VILL DU HA FLER FÖR­DE­LAR?

Snyg­ga och välträ­na­de ben är en gå­va som ba­ra fort­sät­ter att ge och ge (och ge...)

Women's Health & Wellness - - Träning -

DE HJÄL­PER DIG MED DIN BA­LANS

Pro­pri­o­cep­tion, allt­så för­må­gan att ve­ta var dina oli­ka kropps­de­lar hål­ler hus, är en av de förs­ta sa­ker­na vi ut­veck­lar i li­vet. Ben­trä­ning hjäl­per din kropp att be­hål­la den funk­tio­nen ge­nom att trä­na den neuromus­ku­lä­ra ko­or­di­na­tio­nen, allt­så kopp­ling­en mel­lan ner­ver­na och musk­ler­na. Det för­bätt­rar din ba­lans och för­hind­rar att du ram­lar.

DE TAR HAND OM DINA KNÄN.

Forsk­ning vi­sar att star­ka lår skyd­dar dina knän och tar bort en del av be­last­ning­en som an­nars ham­nar på dina knän. Kvin­nor är hår­da­re drab­ba­de av vis­sa knäpro­blem, för­mod­li­gen på grund av vå­ra bre­da­re höf­ter och att vi en­vi­sas med att gå i klac­kar.

DE HÅL­LER DIG SKÄRPT

Eh, va? Jo, fak­tiskt finns det en stu­die på tvil­ling­ar som vi­sar att ju starkare ben desto bätt­re hjärn­funk­tion, åtminstone se­na­re i li­vet. Even­tu­ellt hand­lar det här om att de som har starkare ben trä­nar mer, vil­ket se­dan ti­di­ga­re är be­vi­sat ger en kla­ra­re knopp ge­nom li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.