SOV FÖR ATT… BLI PIGG

Women's Health & Wellness - - Träning -

DRICK SMART

Ut­tork­ning är kanske den van­li­gas­te an­led­ning­en till att du kän­ner dig slö och ener­gi­lös. I van­li­ga fall räc­ker van­ligt vat­ten all­de­les ut­märkt, men om det är väl­digt varmt el­ler om du har kört ett rik­tigt långt trä­nings­pass kan det va­ra lä­ge att släp­pa ner en väts­keer­sätt­ningstablett i vatt­net för att du ska få i dig sal­ter. Det går bra att an­vän­da väts­keer­sätt­ning som sport­dryck un­der pas­set. Se se­dan till att du in­te går och läg­ger dig törs­tig, men bäl­ga in­te hel­ler i dig mäng­der med vat­ten ef­tersom du kan be­hö­va gå upp mitt i nat­ten då.

KVÄLLSMÅL, JA TACK!

Om du har ökat trä­nings­do­sen, men in­te sam­ti­digt lå­ta matin­ta­get föl­ja med kom­mer du att tap­pa kraft. Fak­tiskt är det här, lik­som ut­tork­ning, en väl­digt van­lig an­led­ning till att man kän­ner sig kraft­lös och ut­mat­tad av sin van­li­ga trä­ning. Om du in­te äter till­räck­ligt kan du ock­så bör­ja vak­na ti­di­ga­re än du ha­de tänkt och so­ver oro­ligt på morg­nar­na. Helt en­kelt för att du är hung­rig och le­vern har slut på gly­ko­gen. Und­vik det här ge­nom att äta nå­got på kväl­len. Det kan va­ra li­te tur­kisk yog­hurt med osö­tad gra­no­la el­ler en grov avo­ka­do­mac­ka. Ät gär­na ett par tim­mar in­nan du går och läg­ger dig så att du in­te har kä­ket i hal­sen när du ska so­va, fram­för allt om du har be­nä­gen­het att få hals­brän­na.

SLAPP­NA AAAAV...

Un­der vec­kor med högt stres­spåslag kan ris­ken för id­rott­s­ka­da så myc­ket som för­dubb­las, en­ligt fors­ka­re på Uni­ver­si­ty of Mis­sou­ri. Ener­gi och ska­dor fun­kar li­te som ett bank­kon­to. Stres­sar du un­der läng­re tid så blir det en be­last­ning på ditt ener­gi­kon­to, pre­cis som ut­tag be­las­tar ditt bank­kon­to. Det fun­kar ett tag, men om du övertras­se­rar kon­tot kom­mer du att kän­na dig sli­ten och ris­ken för ska­dor ökar (krop­pens mot­sva­rig­het till att ham­na i Lyx­fäl­lan). Tes­ta att stres­sa av ge­nom me­di­ta­tion el­ler an­nan av­slapp­nings­me­tod som fun­kar på dig. Om du kan va­ra rik­tigt av­slapp­nad när du går och läg­ger dig kom­mer du att som­na lät­ta­re och so­va bätt­re.

Har du en obe­stämd grog­gy käns­la i krop­pen? Den där trött­he­ten kan på­ver­ka din ex­plo­si­vi­tet och din re­ak­tions­för­må­ga vil­ket i sin tur kan på­ver­ka din trä­ning. Till ex­em­pel ökar ska­de­ris­ken om du är trött. Vill du ha en en­kel väg till­ba­ka till ener­gin? Se till att ska­pa bra ru­ti­ner kring ditt säng­gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.