En­sam är stark – och lyck­lig

Women's Health & Wellness - - Coach - Käl­la: Bo­ka­di­rekt.se

Egen­tid är ett hett äm­ne som har de­bat­te­rats un­der året. Är det ett an­nat ord för när stres­sa­de och ego­cent­ris­ka stor­stads­män­ni­skor ba­ra mås­te få ta en es­pres­so he­e­e­elt en­sam­ma och lä­sa nå­gon vik­tig tid­skrift, el­ler är det ett fak­tiskt mänsk­ligt be­hov? En un­der­sök­ning vi­sar att så många som 74 pro­cent av oss svens­kar sä­ger sig ha stort be­hov av egen­tid och he­la 90 pro­cent an­ser sig bli bätt­re per­so­ner bå­de i sitt yr­ke och i sin re­la­tion om de får li­te tid för sig själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.