VADSTÄMDE BÄST PÅ DIG?

Women's Health & Wellness - - Coach -

Mest A

Ut­märkt! Du är grym på att nå dina hälso­mål! Och den fram­gång du har haft med detta ti­di­ga­re ger dig kraft och op­ti­mism om att du nu ska lyc­kas igen. Du sät­ter ett få­tal mål som är re­a­lis­tis­ka och som lig­ger nä­ra dina vär­de­ring­ar. Du pla­ne­rar för att hin­der kan kom­ma i din väg, hell­re än att tro att det ba­ra är vil­jan som får dig att lyc­kas.

Mest B

När det kom­mer till att full­föl­ja hälso­mål är du in­te alls omöj­lig, men du är in­te hel­ler den som uppnår de all­ra högs­ta må­len. An­tag­li­gen sät­ter du upp för många el­ler för svå­ra mål. El­ler så har du ing­en spe­ci­fik plan för vad du ska gö­ra om du stö­ter på pro­blem, som att kän­na sig för trött, har sto­ra ut­ma­ning­ar på job­bet, et­ce­te­ra. Du skul­le vin­na på att sli­pa på dina stra­te­gi­er!

Mest C

Du, dina am­bi­tio­ner är mer för­hopp­ning­ar än mål. Du sät­ter upp samma hälso­mål vid var­je ny ter­min och så strun­tar du i dem må­na­den ef­ter. Men det är fak­tiskt en­kelt att ham­na på rätt spår i höst! Sätt ett hälso­mål för hös­ten istäl­let för mas­sor av oli­ka mål. Men för­säk­ra dig om att det är re­a­lis­tiskt och att du har en grym stra­te­gi för att kun­na över­kom­ma de van­li­gas­te hin­der som kom­mer i din väg. Du skul­le vin­na på att lus­lä­sa ar­ti­keln in­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.