TA CY­KELN TILL KLUBBEN

Women's Health & Wellness - - Mode -

Alex­an­der Wang fort­sät­ter att gö­ra sport­mo­de för de som sna­ra­re dan­sar sig svet­ti­ga på klub­bar än gil­lar att springa. Hans se­nas­te kol­lek­tion för Adi­das är in­spi­re­rad av cy­kel­kul­tu­ren och in­ne­hål­ler bland an­nat en ne­on­gul cy­ke­lo­ve­rall så­väl som oran­gel­y­san­de snea­kers med re­jäl su­la. Störst av­tryck läm­nar dock den klas­sis­ka cy­kel­byx­an som ga­ran­te­rat kom­mer att sy­nas i mo­det fram­ö­ver.

Bu­ti­ker på g…

H&M:S nya bu­tikskon­cept Ar­ket med de­sign­klas­si­ker lan­se­ras den här hös­ten i Lon­don, men förs­ta bu­ti­ken i Sverige öpp­nar in­te för­rän 2018. Bib­li­o­teks­ga­tan i Stock­holm blir först ut. Li­kaså är den ja­pans­ka bu­tiksjät­ten Uniqlo, som ock­så säl­jer basplagg och de­sign­klas­si­ker, på väg att eta­ble­ra sig i Sverige. Ryk­tet sä­ger Hamn­ga­tan i Stock­holm.

och en sorg­lig sor­ti

Li­ka gla­da som vi är över till­skot­ten ovan, är vi leds­na över att pa­ri­sis­ka bu­ti­ken Co­let­te slår igen ef­ter tju­go år. Co­let­te har loc­kat män­ni­skor över he­la värl­den som vill ha koll på det se­nas­te, men även stått bakom en rad ny­da­nan­de sam­ar­be­ten. Ned­lägg­ning­en av Co­let­te är en stor för­lust för mo­debran­schen som för­lo­rat en av si­na mest in­tres­san­ta ak­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.