Det finns ut­ma­ning­ar. Och så finns det ut­ma­ning­ar.

Women's Health & Wellness - - Mode -

En knöl i brös­tet. Ett skav när du sträc­ker på ar­mar­na. Ett be­sked som får värl­den att räm­na. Att slåss mot can­cer är en kamp som krä­ver styr­ka. Bå­de av den som drab­bas och de som står bred­vid. Tack va­re forsk­ning är chan­sen att bli frisk nu över 80 pro­cent. Men mer forsk­ning be­hövs. Mer peng­ar be­hövs. Ro­sa Ban­det-lop­pet är där­för in­te ba­ra hös­tens tuf­fas­te ter­räng­lopp. Det ger dig ock­så en chans att gö­ra en li­ten, li­ten skill­nad. Spring dina 10 kilo­me­ter i den ro­sa start­grup­pen. Där går he­la start­av­gif­ten till Can­cer­fon­dens vik­ti­ga ar­be­te mot bröst­can­cer. Vi ses i spå­ret den 24 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.