LÄR DIG SKILL NADEN

Na­tur­lig

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

En na­tur­lig in­gre­di­ens be­ty­der vad som helst som kom­mer från en växt, ett djur el­ler en mi­ne­ral. Det är in­te ett skyd­dat el­ler re­gle­rat ord, så till­ver­ka­re kan skri­va na­tur­lig på vil­ken pro­dukt som helst även om de na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser­na ba­ra är en bråk­del av allt in­ne­håll och res­ten är syn­te­tiskt. I in­ne­hålls­för­teck­ning­ar skri­ver man hu­vud­ingre­di­en­sen först och se­dan i fal­lan­de ska­la, så om du vill ha en pro­dukt med så li­te syn­te­tis­ka in­gre­di­en­ser som möj­ligt, se till att det syn­te­tis­ka är långt ner på in­ne­hålls­för­teck­ning­en.

Eko­lo­gisk

Eko­lo­giskt hän­vi­sar till hur en viss in­gre­di­ens är od­lad. Det mås­te ske ut­an be­kämp­nings­me­del, ke­miskt göd­sel, till­växt­hor­mo­ner och an­ti­bi­o­ti­ka. MEN! När det gäl­ler hud­vård finns ing­en kon­troll ut­an det är fritt fram att smac­ka dit “eko­lo­giskt” på en pro­dukt ut­an att den in­ne­hål­ler en en­da cer­ti­fi­e­rat eko­lo­gisk in­gre­di­ens. Dess­utom kan ju en pro­dukt med eko­ingre­di­en­ser, och med rät­ta kal­las eko­lo­gisk, i öv­rigt va­ra full av syn­te­tis­ka äm­nen och till­sat­ser som kan va­ra då­li­ga bå­de för dig och för mil­jön.

Cer­ti­fi­e­rat eko­lo­gisk

Det finns trots allt någ­ra märk­ning­ar in­om eko­skön­het som kan va­ra bra att hål­la ögo­nen öpp­na ef­ter. Soil As­so­ci­a­tion Cos­mos Or­ga­nics ga­ran­te­rar minst 10 pro­cent eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser och Natrue som har två ni­vå­er och ga­ran­te­rar 50 re­spek­ti­ve 70 pro­cent eko­lo­giskt in­ne­håll. För att få märk­ning­en Eco­cert Or­ga­nics ska minst 95 pro­cent av de växt­ba­se­ra­de in­gre­di­en­ser­na och 10 pro­cent av den to­ta­la mäng­den in­gre­di­en­ser va­ra eko­lo­gis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.